Związki interferujące z bakteryjnymi systemami wyczuwania liczebności i ich potencjalna funkcja terapeutyczna


Inhibitors of bacterial quorum sensing systems and their role as potential therapeutics
K. I. Wolska, A. M. Grudniak, K. Markowska

1. Wprowadzenie. 2. Wyczuwanie liczebności jako sposób komunikowania się bakterii. 3. Organiczne inhibitory QS. 3.1. Inhibitory roślinne. 3.2. Inhibitory pochodzenia zwierzęcego. 3.3. Inhibitory produkowane przez bakterie. 4. Hamowanie QS przez nanocząstki. 5. Uwagi końcowe

Abstact: Quorum sensing (QS) is a commonly used way of cell-to-cell communication which plays a role in the regulation of gene expression and, therefore, controls bacterial social behavior and pathogenicity. The inhibition of QS, called quorum quenching (QQ), is considered as a promising strategy to combat bacterial infections without severe influence on bacterial survival. To date, several anti-QS approaches have been documented. In this article, two groups of potent QS inhibitors are described: 1) natural, organic compounds isolated from plants, animals and bacteria and 2) various types of nanoparticles. The ability of the sublethal concentration of these compounds to inhibit QS autoinducers synthesis as well as various steps of QS-regulated cellular response, and thus virulent traits of bacterial pathogens such as biofilm development, are discussed. QS inhibitors can constitute the promising future alternative to antibiotics, especially since until now, the development of bacterial resistance to neither group of these compounds has been reported.

1. Introduction. 2. Quorum sensing as a system of bacterial communication. 3. Organic inhibitors of QS. 3.1. Plant compounds. 3.2. Inhibitors of animal origin. 3.3. Inhibitors synthesized by bacteria. 4. QS inhibition by nanoparticles. 5. Concluding remarks

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.