Zróżnicowanie kaset SCCmec u metyloopornych gronkowców koagulazo-ujemnych


Differentiation of staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) in methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci
E. Szczuka, A. Kaznowski

1. Wstęp. 2. Budowa kaset SCCmec. 3. Występowanie kaset SCCmec u gronkowców koagulazo-ujemnych. 3.1. Zróżnicowanie kaset SCCmecStaphylococcus epidermidis. 3.2. Identyfikacja kaset występujących u szczepów Staphylococcus haemolyticus. 3.3. Charakterystyka kaset u Staphylococcus hominis. 3.4. Występowanie kaset SCCmec u gronkowców sporadycznie izolowanych od chorych ludzi. 3.5. Charakterystyka kaset SCCmec obecnych u szczepów izolowanych od zwierząt. 4. Podsumowanie

Abstract: Staphylococcal chromosomal cassette mec (SCCmec) is a mobile genetic element that harbors the mec genes which encode resistance to methicillin and almost all β-lactam antibiotics. Also resistance genes for aminoglycosides, macrolides, tetracyclines can accrue on SCCmec elements. Coagulase-negative staphylococci are thought to be a reservoir of diverse SCCmec elements that can spread to Staphylococcus aureus or other species of Staphylococcus. A diversity of SCCmec types, with many new combinations of the mec and ccr gene complex as well as nontypeable types were recognized among the MR-CNS strains.

1. Introduction. 2. The structure of SCCmec elements. 3. Distribution of SCCmec types in coagulase-negative staphylococci. 3.1. Differentiation of SCCmec types in Staphylococcus epidermidis. 3.2. Identification of SCCmec in Staphylococcus haemolyticus. 3.3. Characteristics of SCCmec in Staphylococcus hominis. 3.4 Distribution of SCCmec types in sporadic staphylococcal isolates from patients. 3.5 Characteristics of SCCmec types in bacterial strains isolated from animal sources. 4. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.