Zakażenia w ortopedii związane ze stosowaniem biomateriałów


Orthopedic surgery infections related to the use of biomaterials
J. Nowicka, M. Bartoszewicz

1. Wstęp. 2. Zakażenia związane z wytwarzaniem biofilmu. 3. Czynniki ryzyka powikłań infekcyjnych związane ze stosowaniem biomateriałów. 3.1. Czynniki związane z pacjentem. 3.2. Czynniki związane z zabiegiem operacyjnym. 4. Podział zakażeń wokół implantów. 5. Najczęstsze czynniki etiologiczne zakażeń związanych ze stosowaniem biomateriału. 5.1. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis i inne CNS. 5.2. Pseudomonas aeruginosa. 5.3. Propionibacterium acnes. 5.4. Streptococcus pyogenes. 5.5 Candida albicans. 6. Rozpoznanie infekcji związanych ze stosowaniem biomateriałów. 7. Profilaktyka antybiotykowa okołooperacyjna. 8. Podsumowanie

Abstract: In spite of recent advances in diagnostics and therapy, muscoskeletal infections still remain a huge problem. Etiological agents of infections associated with the use of biomaterials on orthopedic and surgical orthopedic wards are often the microbes included in the patient’s own flora and these commonly found in hospitals. The present paper discusses the risk factors and most common etiological agents of these types of infections.

1. Introduction. 2. Infections associated with biofilm formation. 3. Risk factors for complications following biomaterial-related infections. 3.1. Patient-related factors. 3.2. Surgical procedure-related factors. 4. Infections classified with regard to implants. 5. The most common etiological agents of infections associated with the use of biomaterial. 5.1. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and other CNS. 5.2. Pseudomonas aeruginosa. 5.3. Propionibacterium acnes. 5.4. Streptococcus pyogenes. 5.5 Candida albicans. 6. Detection of biomaterial-associated infections. 7. Perioperative antibiotic prophylaxis. 8. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.