Browsing tag: utylizacja odpadów

Wykorzystanie odpadów pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego do produkcji biomasy drożdży paszowych Candida utilis

The use of agri-food industry waste for the production of Candida utilis fodder yeast biomass
A. Kurcz, S. Błażejak, A. M. Kot, A. Bzducha-Wróbel

1. Wstęp. 2. Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży Candida utilis. 3. Surowce wykorzystywane do produkcji biomasy drożdży paszowych. 4. Produkcja biopaliw i gospodarka odpadami z produkcji biodiesla. 4.1. Wykorzystanie glicerolu w procesach biotechnologicznych 5. Produkcja skrobi ziemniaczanej. 5.1. Charakterystyka odpadowej ziemniaczanej wody sokowej i kierunki jej wykorzystania. 6. Podsumowanie

Abstract: Both glycerol and potato wastewater are difficult-to-utilize waste from industrial processing. Thus, it is necessary to search for new economical methods of waste utilization to obtain products of higher value, decrease the production costs and protect the environment. One of the solutions to this problem might be simultaneous application of glycerol and potato wastewater as components of culture media for the production of Candida utilis fodder yeast biomass. This yeast strain is able to use glycerol from culture media as the only source of carbon, while the deproteinated potato wastewater might be the source of nitrogenous compounds and minerals. As a result, there is the possibility to obtain C. utilis fodder yeast biomass rich in such valuable nutrients as protein, fat, β-glucans, vitamins and microelements.

1. Introduction. 2. Biotechnological use of the yeast Candida utilis. 3. Raw materials used for the production of fodder yeast biomass. 4. Production of biofuels and the management of biodiesel post-production waste. 4.1. The use of glycerol in biotechnological processes. 5. Production of potato starch. 5.1. Characteristics of potato wastewater and its potential usage. 6. Conclusion

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.