Browsing tag: Staphylococcus agnetis

Gatunki koagulazododatnie rodzaju Staphylococcus – taksonomia, chorobotwórczość

Coagulase-positive species of the genus Staphylococcus– taxonomy, pathogenicity
W. Kmieciak, E. M. Szewczyk

1. Wstęp. 2. Koagulaza gronkowcowa. 3. Staphylococcus aureus. 4. Gronkowce grupy SIG. 4.1. Staphylococcus intermedius. 4.2. Staphylococcus pseudintermedius. 4.3. Staphylococcus delphini. 5. Staphylococcus hyicus. 6. Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans. 7. Staphylococcus lutrae. 8. Staphylococcus agnetis. 9. Podsumowanie

Abstract: Staphylococci constitute an important component of the human microbiome. Most of them are coagulase-negative species, whose importance in the pathogenesis of human infections has been widely recognized and is being documented on a regular basis. Until recently, the only well-known coagulase-positive staphylococcus species recognized as human pathogen was Staphylococcus aureus. Previously, the ability to produce coagulase was used as its basic diagnostic feature, because other coagulase-positive species were associated with animal hosts. Progress in the laboratory medicine, in which automatic or semi-automatic systems identify the staphylococci species, revealed a phenomenon of spreading of the coagulase positive staphylococci to new niches and hosts, as they are being isolated from human clinical materials with increasing frequency. As a result, many reaserchers and laboratories have turned their attention to the phenomenon, which caused an inflow of new data on these species. An increasingly expansive pathogenic potential of coagulase-positive staphylococci against humans has been documented. In the presented study, recent data on both S. aureus and species previously considered to be animal, i.e. S. intermedius, S. pseudintermedius, S. delphini, S. lutrae, S. schleiferi subsp. coagulans, S. hyicus as well as newly described species S. agnetis, were shown.

1. Introduction. 2. Staphylococcal coagulase. 3. Staphylococcus aureus. 4. Staphylococcus intermedius Group species. 4.1. Staphylococcus intermedius. 4.2. Staphylococcus pseudintermedius. 4.3. Staphylococcus delphini. 5. Staphylococcus hyicus. 6. Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans. 7. Staphylococcus lutrae. 8. Staphylococcus agnetis. 9. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.