Browsing tag: peroxisomes

Penicillin G production by industrial strains of Penicillium chrysogenum

Produkcja penicyliny G przez przemysłowe szczepy Penicillium chrysogenum
W. Kurzątkowski, M. Staniszewska, M. Bondaryk, A. Gębska-Kuczerowska

1. Introduction. 2. The pathway of Penicillin G biosynthesis. 3. Secondary metabolism of Penicillin G. 4. The role of peroxisomes in penicillin G biosynthesis. 5. Compartmentalization in penicillin G production. 6. Industrial strains. 7. Detoxification hypothesis of penicillin G biosynthesis. 8. Conclusions

Abstract: The role of peroxisomes in penicillin G production by industrial strains of Penicillium chrysogenum is discussed. Penicillin G biosynthesis is a compartmentalized process mainly located in sub-apical productive vacuolated non-growing cells of the mycelium. The cellular localization of the pathway of penicillin G biosynthesis is presented, including some putative enzymatic and transport steps of precursors, intermediates, side-products and end-products. A phenylacetic acid detoxification hypothesis of penicillin G biosynthesis is suggested.

 

1. Wprowadzenie. 2. Szlak biosyntezy penicyliny G. 3. Wtórny metabolizm Penicylina G. 4. Rola peroksysomów w biosyntezie penicyliny G. 5. Organizacja komórki producenta w czasie produkcji penicyliny G. 6 Szczepy przemysłowe. 7. Hipoteza – biosyntezy penicyliny G jest procesem detoksykacji komórek producenta. 8 Wnioski

Streszczenie: Omówiono rolę peroksysomów w biosyntezie penicyliny G wytwarzanej przez przemysłowe szczepy P. chrysogenum. Proces biosyntezy penicyliny G jest zorganizowany głównie w dojrzałych metabolicznie aktywnych nierosnących komórkach grzybni, w których widoczne są wakuole. Przedstawiono lokalizację procesu biosyntezy penicyliny G w komórkach grzybni, tj. lokalizację enzymów oraz drogi transportu prekursorów, metabolitów pośrednich, produktów ubocznych i produktów końcowych. Zasugerowano hipotezę, że biosynteza penicyliny G jest procesem detoksykacyjnym chroniącym komórki producenta przed dozowanym do brzeczki fermentacyjnej kwasem fenylooctowym (prekursor biosyntezy penicyliny G), który w wysokich stężeniach jest toksyczny dla grzybni.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.