Browsing tag: odpady organiczne

Metody wykorzystywane w ocenie oddziaływania odpadów organicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby

Methods used in the evaluation of the organic wastes influence on soil microbial activity
A. Kot, M. Frąc

1. Wprowadzenie. 2. Odpady organiczne. 3. Aktywność enzymatyczna 4. Analiza profilu metabolicznego (CLPP – Community Level Physiological Profiles). 5. Badania różnorodności mikroorganizmów oparte na metodzie molekularnej PCR-DGGE. 6. Podsumowanie

Abstract: Organic wastes are useful in agriculture as organic and nutrients fertilizers. Changes in soil environment after application of organic wastes may be successfully controlled using conventional and molecular methods. Microorganisms play important role in soil organic matter transformations. Evaluation of their enzymatic activity, functional and genetic diversity can be used as sensitive tool to asses soil quality and fertility. It is important to combine conventional microbiological methods with molecular techniques, to obtain more information about population of soil microbiota.

1. Introduction. 2. Organic wastes. 3. Enzymatic activity 4. Community Level Physiological Profiles – CLPP. 5. Research of microbial diversity based on PCR-DGGE molecular method. 6. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.