Browsing tag: metody nośnikowe. Norma Europejska EN 16615

Ocena działania chemicznych preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do powierzchni z zastosowaniem metod nośnikowych. Działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze i sporobójcze

Evaluation of chemical agents intended for surface disinfection with the use of carrier methods. Bactericidal, yeasticidal and sporocidal activity
P. Tarka, K. Kanecki, K. Tomasiewicz

1. Wprowadzenie. 2. Co obowiązuje dzisiaj? Metody zawiesinowe w ocenie działania bakterio/drożdzo/grzybo/sporobójczego chemicznych preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do powierzchni. 3. Co będzie obowiązywało? Metody nośnikowe w ocenie działania bakterio/drożdżobójczego chemicznych preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do powierzchni. 4. Interakcje między materiałem chusteczki, a środkiem dezynfekcyjnym. 5. Przedłużony efekt działania preparatu dezynfekcyjnego. 6. Czas kontaktu preparatu dezynfekcyjnego z powierzchnią. 7. Perspektywy standaryzacji badań działania sporobójczego chemicznych preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do powierzchni z użyciem nośników. 8. Podsumowanie

Abstract: Disinfection of surfaces in medical facilities is an important element in the control of hospital infections, including these caused by bacteria, viruses and spores. Disinfecting agents need to exhibit specific characteristics, namely potential killing activity towards test bacteria which was determined experimentally in the laboratory. The methods in which a suspension of test bacteria is subject to the given agent are most often applied. However, the suspension methods do not fully imitate the conditions present in reality. Thus, in order to determine the concentrations of chemical disinfecting agents, carrier methods are applied. The new European standard i.e. EN 16615 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative test method for the evaluation of bactericidal and yeasticidal activity on non-porous surfaces with mechanical action employing wipes in the medical area (4-field test) – Test method and requirements (phase 2, step 2), is a completely new standard for testing chemical surface disinfecting agents. It allows not only to assess the reduction in the number of test bacteria on the carrier, but also to examine possible interactions between the disinfecting agent and the material of which tissues and cloths are made. Additionally, it enables the evaluation of possible transfer of bacteria to adjucent areas via wiping.

1. Introduction. 2. What is obligatory today? Suspension-based tests used for the evaluation of antimicrobial activity of chemical products used for surface cleaning. 3. What will be obligatory? Carrier tests used for the antimicrobial activity evaluation of chemical products used for surface cleaning. 4. Interaction between the carrier material and the disinfectant 5. Prolonged effect of disinfectants. 6. Interaction time between the disinfectant and the surface. 7. Estimation of anti-spore activity of disinfectants used for surface cleaning. Perspectives of standardization. 8. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.