Browsing tag: metody koproskopowe

Koproskopowe metody ilościowe w weterynaryjnej diagnostyce parazytologicznej zastosowanie i problemy w szacowaniu ich skuteczności

Coproscopical quantitative methods in the parasitological diagnosis – the use and problems with estimation of their efficiency
M. Kochanowski, J. Karamon, J. Dąbrowska, T. Cencek

1. Wprowadzenie. 2. Przykładowe ilościowe metody parazytologiczne. 3. Przygotowanie preparatu do bad0ania. 4. Izolacja form rozwojowych pasożytów. 5. Sposób obliczania form pasożytniczych pod mikroskopem świetlnym. 6. Właściwości badanego materiału. 7. Sposoby oceny parametrów charakteryzujących metody parazytologiczne. 8. Podsumowanie

Abstract: The article is review about various aspects of coproscopical diagnostic methods. It describes selected methods and factors having significant influence on their efficiency, including preparation of the specimen, methods of isolation of developmental parasitic forms and calculating them under a microscope, the influence of feaces and parasitic forms properties and methods of calculating the multiplication factor to estimation the number of parasitic forms in 1 g of sample. In particular, it discusses problems associated with estimation the efficiency of these methods and calculation of the real content of the parasitic forms in the sample.

1. Introduction. 2. Examples of quantitative parasitological methods. 3. Preparation of specimen to investigation. 4. Isolation of developmental parasitic forms. 5. Methods for calculation of parasitic forms using the light microscop. 6. Properties of the investigated material. 7. The ways of estimation of the parameters characterizing the parasitological methods. 8. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.