Browsing tag: genomy bakterii

Koncepcja chromidu i jej znaczenie dla klasyfikacji pozachromosomowych replikonów bakterii

The concept of chromid and its influence on the classification of bacterial extrachromosomal replicons
J. Czarnecki, D. Bartosik

1. Wprowadzenie. 2. Nazewnictwo replikonów niezbędnych. 3. Koncepcja chromidu. 4. Identyfikacja i klasyfikacja chromidów. 5. Chromidy w genomach bakterii. 6. Ewolucyjne korzyści wynikające z obecności chromidów. 7. Podsumowanie

Abstract: Extrachromosomal replicons are common components of bacterial genomes. While the genetic information essential for growth and division of bacterial cells is located within the chromosome, the extrachromosomal replicons, usually classified as plasmids, can provide functions which are critical for the survival of a bacterium in a specific environment; however, they are not indispensable for the viability of the host cells. Comparative genomic studies revealed that in many bacterial genomes some chromosomal genes had been transferred into the co-occurring plasmids. This phenomenon has led to the generation of essential extrachromosomal replicons, called chromids, sharing features of both chromosomes and plasmids. The prevalence of chromids in bacteria and their conserved character within certain taxonomic groups suggest an important role for these replicons in the evolution of bacteria.

1. Introduction. 2. Nomenclature of essential replicons. 3. The concept of chromid. 4. Identification and classification of chromids. 5. Chromids in bacterial genomes. 6. Evolutionary significance of chromids. 7. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.