Browsing tag: Coxiella burnetii

CHOROBY SERCA JAKO PÓŹNE POWIKŁANIA ZAKAŻEŃ ODZWIERZĘCYCH PRZENOSZONYCH PRZEZ KLESZCZE

Heart disease as a late complications of zoonosis transmitted by a ticks
I. Mączka, S. Tylewska -Wierzbanowska
1. Wstęp. 2. Bartoneloza. 3. Borelioza z Lyme. 4. Gorączka Q. 5. Riketsjoza. 6. Diagnostyka. 7. Leczenie. 8. Podsumowanie
Abstract: Many bacterial species can be a cause of various heart diseases. The pathogens that trigger these disorders are very often fastidious, uncultured bacteria, such as: Borrelia burgdorferi sensu lato, Coxiella burnetii, Bartonella spp. and Rickettsia spp. The following symptoms: myocarditis, endocarditis, pancarditis, perimyocarditis, dilated cardiomyopathy (DCM), conduction and rhythm disturbances and atherosclerotic, cardiovascular and valvular disease may indicate a bacterial etiology of the disease. Detection of significant titers of specific antibodies allows to identify the origin of the disease. A research performed recently has shown the presence of Bartonella spp., B. afzeli and C. burnetii bacteria in malfunctioning human hearts. It indicates that these pathogens, occur ring in the natural environment in ticks and other wild animals, play a significant role in constation of cardiovascular diseases.
1. Introduction. 2. Bartonellosis. 3. Lyme borreliosis. 4. Q fever. 5. Rickettsial disease. 6. Diagnostics. 7. Treatment. 8. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.