Browsing tag: cebula

Bakterie patogenne dla cebuli (Allium cepa L.)

Onion (Allium cepa L.) pathogenic bacteria
B. Kowalska, U. Smolińska

1. Wstęp. 2. Burkholderia cepacia (Burkholder) Yabuuchi et al. 3. Burkholderia gladioli pv. alliicola (Burkholder) Young i wsp. 4. Bakterie z rodzaju Pseudomonas Migula 5. Serratia plymuthicaSerratia marcescens Bizio. 6. Pantoea ananatis (Serrano) Mergaert i wsp. 7. Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Waldee emend. Hauben i wsp. i Dickeya chrysanthemi Samson i wsp. 8. Enterobacter cloacae (Jordan) Hormaeche et Edwards. 9. Podsumowanie

Abstract: Bacterial diseases cause serious problems in cultivation of onion (Allium cepa L.) in Poland and abroad. There are several reasons of the losses in onion production caused by these diseases, e.g. weather conditions, biology and epidemiology of bacteria, lack of efficient pesticides, lack of disease-resistant cultivars. According to reports, onion is infected by following bacterial pathogens: Burkholderia gladioli pv. alliicola, Burkholderia cepacia, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Dickeya chrysanthemi, Serratia plymuthica, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae, Pantoea ananatis, Pseudomonas marginalis pv. marginalis and Pseudomonas viridiflava.

1. Introduction. 2. Burkholderia cepacia (Burkholder) Yabuuchi et al. 3. Burkholderia gladioli pv. alliicola (Burkholder) Young et al. 4. Genus Pseudomonas Migula bacteria 5. Serratia plymuthica and Serratia marcescens Bizio. 6. Pantoea ananatis (Serrano) Mergaert et al. 7. Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Waldee emend. Hauben et al. and Dickeya chrysanthemi Samson et al. 8. Enterobacter cloacae (Jordan) Hormaeche et Edwards. 9. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.