Browsing tag: barwniki

MIKROBIOLOGICZNE ŹRÓDŁA BARWNIKÓW W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Microbiological sources of colorants in food technology
I. Stolarzewicz, A. Kapturowska, E. Białecka-Florjańczyk

1. Wstęp. 2. Barwniki syntetyczne. 3. Barwniki naturalne. 3.1. Barwniki identyczne z naturalnymi otrzymywane na drodze syntezy chemicznej. 4. Mikrobiologiczna produkcja barwników. 4.1. Grzyby jako potencjalne źródło barwników w technologii żywności. 4.2. Mikroalgi w produkcji barwników. 4.3. Bakterie i drożdże jako producenci związków o charakterze barwników. 5. Podsumowanie

Abstract: Recent years have brought intensive discussions concerning harmful inFuence of synthetic colorants used in food industry. It has focused the interest of both the food producers and the consumers on natural dyes. The aim of this review is to present novel methods of biosynthesis of natural colorants. The scope of the paper is not limited to those substances which are currently in use, but includes also some other compounds potentially useful in such applications are described. New sources of food colorants has been discovered among such organisms as algae (Dunaliella producing β-carotene), fungi (poliketides pigments), yeast (Ashbya gossypii producing riboFavin), bacteria. The highest expectations are connected with carotenoids, which are currently being intensively investigated. Their structural diversity opens up a wide range of potential new colorants. The most important method of their modification is cloning of crt genes and their expression in E. coli cells.

1. Introduction. 2. Synthetic colorants. 3. Natural colorants. 3.1. Nature-identical colorants produced by chemical synthesis. 4. Microbiological production of colorants. 4.1. Fungi as a potential source of colorants in food technology. 4.2. Microalgaes in the production of colorants. 4.3. Bacteria and yeast as producers of coloring compounds. 5. Conclusion

Mikroorganizmy w usuwaniu toksycznych barwników przemysłowych

Microbial elimination of toxic industrialdyes
A. Góralczyk, A. Jasińska, J. Długoński

1. Wprowadzenie. 2. Barwniki syntetyczne – budowa, podział i zastosowanie. 3. Barwniki a środowisko. 4. Metody usuwania barwników syntetycznych ze ścieków. 4.1. Metody chemiczne i fizyczne. 4.2. Metody biologiczne. 4.2.1. Biosorpcja. 4.2.2. Bioakumulacja. 4.2.3. Biodegradacja. 4.3. Sposoby zwiększania wydajności procesu mikrobiologicznej dekoloryzacji barwników. 4.4. Zaawansowane techniki analityczne wykorzystywane w badaniach nad dekoloryzacją barwników. 5. Podsumowanie

Abstract: Many industrial dyes are commonly present in wastewater and, due to its toxicity, mutagenicity and carcinogenicity, can cause serious pollution of the aquatic environment. So far, a number of strategies has been developed for dye elimination from wastewater, however, the most promising method seems to be bioremediation involving various microorganisms such as bacteria, fungi and microscopic algae. This article presents the latest research on microbial decolourisation of synthetic dye. Microorganisms capable for decolourisation, mechanisms involved in the bioremoval of dyes and analytical tools applied in process characterization have been summarised. In addition, this review discusses genetic manipulation of microorganisms and enzymes used for dye decolourisation.

1. Introduction. 2. Synthetic dyes – structure, classification and application. 3. Impact of dyes on the environment. 4. Methods for dye removal. 4.1. Chemical and physical methods. 4.2. Biological methods. 4.2.1. Biosorption. 4.2.2. Bioaccumulation. 4.2.3. Biodegradation. 4.3. Enhancement of the microbial decolourisation of dyes. 4.4. Advanced analytical tools in the decolourisation studies. 5. Conclusions

Penicillin G secretion by industrial mycelia of Penicillium chrysogenum

Wydalanie penicyliny G z przemysłowej grzybni Penicillium chrysogenum
W. Kurzątkowski, A. Gębska-Kuczerowska, K. Oliwa-Dobieszewska, A. Gaber, M. Kuczerowski

1. Wprowadzenie. 2. Barwniki syntetyczne – budowa, podział i zastosowanie. 3. Barwniki a środowisko. 4. Metody usuwania barwników syntetycznych ze ścieków. 4.1. Metody chemiczne i fizyczne. 4.2. Metody biologiczne. 4.2.1. Biosorpcja. 4.2.2. Bioakumulacja. 4.2.3. Biodegradacja. 4.3. Sposoby zwiększania wydajności procesu mikrobiologicznej dekoloryzacji barwników. 4.4. Zaawansowane techniki analityczne wykorzystywane w badaniach nad dekoloryzacją barwników. 5. Podsumowanie

Abstract: Many industrial dyes are commonly present in wastewater and, due to its toxicity, mutagenicity and carcinogenicity, can cause serious pollution of the aquatic environment. So far, a number of strategies has been developed for dye elimination from wastewater, however, the most promising method seems to be bioremediation involving various microorganisms such as bacteria, fungi and microscopic algae. This article presents the latest research on microbial decolourisation of synthetic dye. Microorganisms capable for decolourisation, mechanisms involved in the bioremoval of dyes and analytical tools applied in process characterization have been summarised. In addition, this review discusses genetic manipulation of microorganisms and enzymes used for dye decolourisation.

1. Introduction. 2. Synthetic dyes – structure, classification and application. 3. Impact of dyes on the environment. 4. Methods for dye removal. 4.1. Chemical and physical methods. 4.2. Biological methods. 4.2.1. Biosorption. 4.2.2. Bioaccumulation. 4.2.3. Biodegradation. 4.3. Enhancement of the microbial decolourisation of dyes. 4.4. Advanced analytical tools in the decolourisation studies. 5. Conclusions

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.