RÓŻNE OBLICZA SŁAWNEGO ODKRYWCY PAMIĘCI LUDWIKA PASTEURA W 200. ROCZNICĘ URODZIN


DIFFERENT FACES OF THE FAMOUS DISCOVERER IN MEMORY OF LOUIS PASTEUR ON THE 200TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTHDAY
Dominika Salamon, Tomasz Jagielski

PDF

Streszczenie: Ludwik Pasteur uznawany jest za jednego z największych naukowców. A jednak nawet na pomnikowej postaci Pasteura dostrzegane są rysy. Jego charakter i pewne działania są przedmiotem krytyki lub co najmniej kontrowersji. Zawarty w niniejszym artykule przegląd dokonań francuskiego uczonego, przygotowany z okazji dwusetnej rocznicy jego urodzin, pokazuje, że, mimo formułowanych z różnych stron zarzutów, Pasteur w pełni zasługuje na miano „dobroczyńcy ludzkości”.

1. Wprowadzenie. 2. Pasteur – chemik. 3. Pasteur – mikrobiolog. 4. Pasteur – wakcynolog. 5. Podsumowanie

Abstract: Louis Pasteur is considered one of the world’s greatest scientists. However, some cracks in the Pasteur’s monument have been spotted. His character and certain activities are subject to criticism or at least controversy. The review of achievements of the French scientist, contained in this article, prepared on the occasion of the bicentenary of his birth, shows that, despite the accusations formulated from different sides, Pasteur fully deserves to be called a “benefactor of mankind”.

1. Introduction. 2. Pasteur – chemist. 3. Pasteur – microbiologist. 4. Pasteur – vaccinologist. 5. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.