Probiotyki – aspekty funkcjonalne i technologiczne


Probiotics – technological and manufacturing aspects
M. Jach, R. Łoś, M. Maj, A. Malm

1. Wstęp. 2. Otrzymywanie, selekcja i właściwości szczepów probiotycznych. 3. Bezpieczeństwo probiotyków. 4. Otrzymywanie produktów probiotycznych. 5. Probiotyki przyszłości – farmabiotyki? 6. Podsumowanie

Abstract: Probiotics are bacteria of natural human microbiota which have positive effect on the host organism physiology. Probiotic strains which are selected from wild strains have to possess certain qualities such as: being competitive against pathogens, synthesizing appropriate metabolic products and ability to adhere. Probiotic strains also have to show properties which allow them to be safe to use as well as render them resistant to conditions occurring during production processes and in human gastrointestinal tract. Inversely – the production processes used in the preparation of probiotics, have to be adjusted to maintain acceptable survival rates of bacteria. Pharmabiotics are a particular kind of probiotics, modified using genetic engineering to achieve desirable traits, either functional or technological.

1. Introduction. 2. Preparation, selection and properties of probiotic strains. 3. Safety of probiotics. 4. Production of probiotic products. 5. Pharmabiotics – probiotics of the future? 6. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.