Petycja
Polecamy uwadze naszych Czytelników petycję wystosowaną przez Prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opisana w petycji sytuacja dotyczy wielu polskich wydawnictw, w tym Postępów Mikrobiologii. W związku z tym gorąco apelujemy o podpisanie poniższej petycji:

Petycja w sprawie polskich czasopism naukowych

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.