TOMASZ JAGIELSKI


dr hab. Tomasz Jagielski

Zakład Mikrobiologii Medycznej

Instytut Mikrobiologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
e-mail: t.jagielski@uw.edu.pl

Specjalność: mikrobiologia medyczna, fykologia mykologia. Szczególne zainteresowania: mikrobiologia chorób zakaźnych, epidemiologia i diagnostyka molekularna gruźlicy i innych zakażeń prątkowych, chorobotwórcze glony z rodzaju Prototheca.

Tomasz JAGIELSKI urodził się 18 marca 1981 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005). Studia doktoranckie odbył w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Tam też obronił z wyróżnieniem pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk medycznych. Od 2010 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Mikrobiologii na Wydziale Biologii UW. W 2019 r. otrzymał stopień dr. hab. w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. Organizator i kierownik (od 2020 r.) Zakładu Mikrobiologii Medycznej w UW.

Specjalizuje się w zakresie mikrobiologii chorób zakaźnych. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących chorobotwórczości i lekooporności ważnych klinicznie patogenów bakteryjnych i grzybiczych. Wśród głównych obszarów jego naukowych eksploracji jest epidemiologia i diagnostyka molekularna gruźlicy i innych zakażeń prątkowych. Dr hab. Jagielski jest jednym z liderów światowych badań nad chorobotwórczymi glonami z rodzaju Prototheca. Badania te dotyczą kompleksowej charakterystyki drobnoustroju, jego interakcji z gospodarzem, a także epidemiologii zakażeń i nowych rozwiązań terapeutycznych. Ogólnie, badania dr. hab. Jagielskiego sterują w kierunku opracowania nowych markerów molekularnych, umożliwiających szybką i wiarygodną identyfikację patogenów, a także ustalenie ich podstawowych właściwości, takich jak wrażliwość na leki, zakaźność, zjadliwość itd. Zastosowanie takich markerów w praktyce klinicznej może mieć kapitalne znaczenie dla wyboru najodpowiedniejszej terapii oraz monitorowania i prognozowania przebiegu choroby.

Dr hab. Tomasz Jagielski współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jest założycielem i koordynatorem międzynarodowego konsorcjum naukowo-badawczego «FATE», poświęconego gruźlicy i innym zakażeniom prątkowym. Uczestnik 10 projektów badawczych (w 7 – w roli kierownika projektu), finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dr hab. Tomasz Jagielski jest współzałożycielem i koordynatorem europejskim sekcji «Medical Phycology: Protothecosis and Chlorellosis» w ramach International Society of Human and Animal Mycology. Jest też członkiem sekcji «Fungal Infection Study Group» przy European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Poza tym, dr hab. Tomasz Jagielski jest członkiem American Society for Microbiology, Polskiego Towarzystwa Mykologicznego i Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, w którym pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Warszawskiego (od 2016).

Autor lub współautor ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (IF, 293; Indeks Hirscha, 20). Zaangażowany w działalność popularyzatorską – jako autor tekstów i tłumaczeń do czasopism popularnonaukowych, wykładowca Festiwalu Nauki i współorganizator wystaw podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Opiekun naukowy 36 prac magisterskich i licencjackich. Promotor pomocniczy 3 rozpraw doktorskich. Recenzent ponad 60 oryginalnych publikacji naukowych.

Laureat krajowych nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe, przyznanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektora UW, Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Dr hab. Tomasz Jagielski pełnił funkcję Redaktora działu Mikrobiologia Medyczna w 2022 roku.

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.