Katarzyna Grudlewska-Buda


dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda

 Katedra Mikrobiologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz 

tel. 52 585-38-38
e-mail: k.grudlewska@cm.umk.pl

Specjalność: działania przeciwdrobnoustrojowe, czynniki wirulencji, biologia molekularna

Szczególne zainteresowania 

  • Drobnoustroje patogenne rozprzestrzeniające się w środowisku naturalnym i zakładach opieki zdrowotnej

  • Fizyczne, chemiczne i biologiczne metody zwalczania drobnoustrojów

  • Genetyczne podstawy adaptacji drobnoustrojów do czynników zewnętrznych

  • Tworzenie biofilmów bakteryjnych i metody ich eradykacji

W swojej pracy naukowej dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda zajmuje się przede wszystkim oceną skuteczności fizycznych, chemicznych i biologicznych metod zwalczania drobnoustrojów, w tym także eradykacji biofilmów. Działania zespołu, którego jest członkiem, ukierunkowane są zarówno na badania istniejących rozwiązań w tym zakresie, jak i opracowywanie i optymalizację zupełnie nowych technologii i preparatów do zwalczania drobnoustrojów. Aktywność naukowa dr n. med. Katarzyny Grudlewskiej-Budy obejmuje także ocenę nabywania oporności przez drobnoustroje na różnego rodzaju czynniki stresowe występujące w ich środowisku. Bada wpływ stresowrów na mechanizmy adaptacyjne, ocenia zmiany feno- i genotypowe zachodzące u drobnoustrojów pod wpływem działań przeciwdrobnoustrojowych oraz ocenia zjawisko nabywania przez bakterie oporności krzyżowej na różne czynniki. Dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda szczególnie zainteresowana jest charakterystyką geno- i fenotypową bakterii z rodzaju Listeria Enterococcus.

 


POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.