Henryk Krukowski


dr hab. Henryk Krukowski, lek. wet. 

Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

tel. 81 445 69 47
e-mail: henryk.krukowski@up.lublin.pl

Specjalność: mikrobiologia, mikrobiologia weterynaryjna.

Szczególne zainteresowania: mikrobiologia i epidemiologia mastitis u przeżuwaczy ze szczególnym uwzględnieniem glonów Prototheca, grzybów drożdżopodobnych i Staphylococcus aureus. mikrobiologia mleka i produktów mleczarskich.

Redaktor działu mikrobiologia weterynaryjna w latach 2019-22.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.