Gabriela Bugla-Płoskońska


Dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prof. UWr

Zakład Mikrobiologii

Instytut Genetyki i Mikrobiologii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Przybyszewskiego 63/77

51-148 Wrocław

 

tel. 71 375 63 23
e-mail: gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl

 

Specjalność:   mikrobiologia.

Szczególne zainteresowania: patogeneza bakterii Gram-ujemnych, ze szczególnym uwzględnieniem pałeczek jelitowych,  budowa i funkcja osłon komórkowych bakterii, udział nanocząstek w oddziaływaniach z komórką bakterii, wpływ środków dezynfekcyjnych na komórki bakterii.

 

W Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, którym obecnie kieruje, kontynuuje badania zapoczątkowane przez prof. dr hab. W. Doroszkiewicza dotyczące bakteriobójczej aktywności surowicy w korelacji do budowy struktur powierzchniowych takich jak lipopolisacharyd i białka błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych. Prace badawcze koncentruje także na wieloaspektowym podejściu do wirulencji pałeczek Gram-ujemnych. Wraz ze zespołem zajmuje się także badaniem wpływu nanoczastek na budowę i funkcje osłon komórkowych bakterii. Aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, a także z ośrodkami zagranicznymi. Dorobek naukowy stanowi ponad 200 pozycji, w tym prace oryginalne, liczne prace przeglądowe,  rozdziały w podręcznikach, monografiach, prace popularnonaukowe oraz ponad 100 zgłoszeń i publikacji konferencyjnych.

Popularyzuje mikrobiologię, jako przewodnicząca (od 2012) Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów organizując cykliczne spotkania naukowe, Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości”, której celem jest integracja środowiska mikrobiologiczno-parazytologicznego, ze szczególnym wskazaniem na doktorantów, jako młodych adeptów nauki. Laureatka Naukowych Nagród im. Profesora Mikulaszka przyznanych przez PTM, wyróżniona I nagrodą w Konkursie Komitetu Mikrobiologii PAN im. Prof. K. Bassalika, współautorka pracy nagrodzonej Nagrodą Srebrnej Ezy. W 2015 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2020 roku wybrana na Członka Komitetu Naukowego  PAN na kadencję 2020-2023 ( Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN).

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.