Bożena Nejman-Faleńczyk


dr hab. Bożena Nejman-Faleńczyk

Katedra Biologii Molekularnej

Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 59/A210, 80-308 Gdańsk

tel. 58 523 60 38
e-mail: bozena.nejman@ug.edu.pl

Specjalność:  mikrobiologia, biologia molekularna bakterii i bakteriofagów.

Szczególne zainteresowania: genomika funkcjonalna organizmów prokariotycznych, znaczenie małych cząsteczek RNA w regulacji rozwoju bakteriofagów w komórkach bakteryjnych, molekularne metody wykrywania mikroorganizmów.

Bożena Nejman-Faleńczyk ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 2006 r. Pracę magisterską, zatytułowaną „Ekspresja receptorów TGF-β warunkuje rozwój postępującej formy włóknienia płuc”, przygotowała pod opieką naukową prof. UMK dr hab. Anny Goc, na podstawie wyników uzyskanych podczas rocznej pracy badawczej w laboratorium Prof. Dr. Olivera Eickelberga na Uniwersytecie Justusa-Liebiga w Giessen (Niemcy). Pracę naukową kontynuowała w czasie studiów doktoranckich w Katedrze Biologii Molekularnej na Uniwersytecie Gdańskim pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii uzyskała na podstawie pracy pt.: „Kontrola replikacji fagów lambdoidalnych niosących geny toksyn Shiga w świetle potencjalnych nowych metod ich wykrywania i terapii zakażeń enterokrwotocznymi szczepami Escherichia coli” w 2012 roku. W tym samym roku została zatrudniona w Katedrze Biologii Molekularnej UG na stanowisku adiunkta, gdzie pracuje do dziś.

Swoje zainteresowanie biologią molekularną bakterii i bakteriofagów rozwija od czasu studiów doktoranckich. Obecnie prowadzi prace badawcze mające na celu wyjaśnienie roli małych cząsteczek RNA w regulacji rozwoju bakteriofagów w komórkach bakteryjnych. Interesuje się również genomiką funkcjonalną organizmów prokariotycznych oraz nowymi molekularnymi metodami wykrywania mikroorganizmów.

Bożena Nejman-Faleńczyk jest współautorką kilkunastu prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej, dwóch patentów oraz laureatką licznych stypendiów i nagród. W ramach aktywności dydaktycznej prowadzi zajęcia dla studentów na kierunku Biologia oraz Biologia Medyczna oraz pełni rolę promotora prac licencjackich i magisterskich, a także promotora pomocniczego kilku prac doktorskich.

Do zespołu redakcyjnego Postępów Mikrobiologii dołączyła w lutym 2019 roku.

 

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.