Agnieszka Kwiatek


dr hab. Agnieszka Kwiatek

 Zakład Wirusologii
Instytut Mikrobiologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

tel. 22 5541421
e-mail: akwiat@biol.uw.edu.pl

Specjalność: mikrobiologia, biologia komórki oraz genetyka molekularna bakterii. Szczególne zainteresowania: interakcje patogen – komórka gospodarza, rola systemów naprawy DNA w patogenezie Neisseria spp., endonukleazy DNA wpływające na integralność genomu Neisseria spp., wirusy infekujące człowieka.

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.