Agata Goryluk-Salmonowicz


Dr Agata Goryluk-Salmonowicz

Katedra Biochemii i Mikrobiologii

Instytut Biologii

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

e-mail: agata_goryluk_salmonowicz@sggw.edu.pl

Specjalność: mikrobiologia środowiskowa i rolnicza, biotechnologia.
Szczególne zainteresowania: metagenomika, taksonomia molekularna i filogeneza mikroorganizmów środowiskowych, bakterie brodawkowe, mikroorganizmy endofityczne.

Agata Goryluk-Salmonowicz ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze w okresie studiów uczestniczyła w pracy badawczej realizowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Jacka Bieleckiego dotyczącej charakterystyki szczepu Bacillus subtilis eksprymującego determinanty patogenezy Listeria monocytogenes. Pracę magisterską pt.: „Charakterystyka szczepu Bacillus subtilis produkującego natywną i zmodyfikowaną hemolizynę Listeria monocytogenes” obroniła w lipcu 2006 roku na kierunku Biotechnologia w zakresie mikrobiologii. Od października 2006 r. dr Agata Goryluk rozpoczęła pracę na stanowisku mikrobiologa w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie. Podjęła wówczas tematykę dotyczącą zmienności szczepowej występującej u przemysłowych drożdży piwowarskich i winiarskich Saccharomyces cerevisiae oraz wykonywała oznaczenia czystości mikrobiologicznej produktów spożywczych zgodnie z normami PN-EN ISO. W roku 2007 rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w dziedzinie Biologii, specjalizacji Mikrobiologia.  Pracę doktorską pt. „Poszukiwanie szczepów endofitycznych produkujących substancje biologicznie czynne do biotechnologicznego wykorzystania” wykonała pod kierunkiem dr hab. Mieczysława Błaszczyka i obroniła w lipcu 2013 r. W trakcie trwania studiów doktoranckich dr Agata Goryluk została zatrudniona w Samodzielnym Zakładzie Biologii Mikroorganizmów SGGW w Warszawie na stanowisku asystenta, a po otrzymaniu tytułu naukowego doktora nauk biologicznych – na stanowisku adiunkta.

Dr Agata Goryluk-Salmonowicz jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w tym głównie są to artykuły oryginalne publikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej (lista A), a także monografie naukowe (wydawnictwo naukowe PWN) i artykuły popularnonaukowe. Jej działalność badawcza prowadzona obecnie dotyczy szeroko pojętej mikrobiologii środowiskowej. W ramach tej działalności dr Agata Goryluk-Salmonowicz izoluje i charakteryzuje szczepy pochodzące z różnych środowisk, takich jak wnętrze roślin, czy gleby tropikalnych lasów deszczowych, a także bada nowe metody diagnostyki molekularnej mikroorganizmów i poszukuje nowych i efektywnych czynników biologicznych do wykorzystania w  ochronie roślin oraz określa wpływ różnych typów rolnictwa na bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych. Badania realizuje jako wykonawca w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Fundusze Europejskie.

Oprócz działalności naukowej dr Agata realizuje się jako dydaktyk opracowując i prowadząc nowe przedmioty dla specjalizacji Biologia Mikroorganizmów w ramach kierunku Biologia, takie jak: „Biologia molekularna i genetyka grzybów”, „Biologiczne oczyszczanie ścieków i utylizacja odpadów”, „Mikrobiologia przemysłowa”, „Mikroorganizmy w przyrodzie i życiu człowieka – wybrane aspekty”, „Ocena sanitarna materiałów i ich zabezpieczenie”, „Techniki analizy ruchomych elementów genetycznych”. Ponadto uczestniczy w prowadzeniu zajęć z innych przedmiotów z zakresu mikrobiologii: „Analiza instrumentalna”, „Fizjologia prokariota”, „Genetyka i biotechnologia molekularna bakterii”, „Hydrobiologia”, „Metody nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej”, „Mikrobiologia rolnicza”, „Mikrobiologia środowiskowa”, „Podstawy mykologii środowiskowej”.  Oprócz zajęć prowadzonych w j. polskim, jako koordynator prowadzi przedmiot w j. angielskim w ramach programu Erasmus, pt. „Microbial ecology of endophytic bacteria” oraz współprowadzi przedmiot pt. „Agricultural microbiology”. W 2018 roku dr Agata Goryluk-Salmonowicz została powołana do prowadzenia zajęć na nowym kierunku studiów anglojęzycznych – Organic Agriculture and Food Production (OAFP).

Dr Agata Goryluk-Salmonowicz jest promotorem licznych prac licencjackich i magisterskich, a jej duże zaangażowanie w opiekę nad studentami zaowocowało powołaniem jej w 2015 roku na opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów „Eza”, w ramach którego rozpowszechnia wiedzę naukową związaną z biotechnologią mikroorganizmów oraz ciągle niedocenianą rolą  mikrobiologii w rolnictwie.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.