PROF. DR HAB. GRZEGORZ WĘGRZYN


adres: Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Kładki 24, 80-822, Gdańsk; tel. 58 34 63 014; e-mail: grzegorz.wegrzyn@biol.ug.edu.pl

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn urodził się 27 czerwca 1963 roku w Gdańsku. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku studiował na kierunku Biologia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie został zatrudniony w Katedrze Biologii Molekularnej tego Uniwersytetu, gdzie uzyskiwał kolejne stopnie i tytuły naukowe: w 1991 r. stopień doktora, w 1995 r. stopień doktora habilitowanego, w 1998 r. tytuł naukowy profesora. Od 1999 r. jest zatrudniony w Katedrze Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. Na dłuższych stażach naukowych przebywał w Zakładzie Biochemii Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania) w 1991 oraz w Centrum Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (USA) w 1992 r. W latach 2000 do 2008 związany był z Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk, a następnie z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, gdzie koordynuje badania związane z genetyką i biotechnologicznym wykorzystaniem bakterii morskich. Pełnił również funkcję opiekuna naukowego Pracownii Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk afiliowanej przy Uniwersytecie Gdańskim – w latach 1997-2008.

Główną tematyką badawczą są molekularne mechanizmy regulacji ekspresji genów i replikacji DNA. Realizuje projekty badawcze finansowane w ramach grantów przyznanych m.in. przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (dawniej Komitet Badań Naukowych), Komisję Europejską (w ramach 5. oraz 6. Programu Ramowego), Narodowy Instytut Zdrowia w Bethesdzie (NIH, USA), The Wellcome Trust (Wielka Brytania), NATO Science Programm. Wyniki ponad 350 prac publikował m.in. w takich czasopismach jak Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, EMBO Journal, EMBO Reports, Journal of Biological Chemistry, Nucleic Acids Reserach, Journal of Molecular Biology, Molecular Microbiology, Journal of Bacteriology, Virology, Biochemical Journal. Był laureatem Subsydium Profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza, Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Jego prace były też nagradzane m.in. przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Polskie Towarzystwo Genetyczne. W kadencji 1993-1996 był Prodziekanem Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1996 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. W kadencji 2002-2005 był Dziekanem Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest redaktorem międzynarodowych czasopism: FEMS Microbiology Reviews, Plasmid, Scientific Reports, Microbial Cell Factories (redaktor naczelny od 2017r) i Metabolic Brain Disease (zastępca redaktora naczelnego) oraz Acta Biochimica Polonica (redaktor naczelny). Ponadto jest również członkiem Rad redakcyjnych czasopism: Journal of Applied Genetics, Oceanologia, a od 2005 r. również Postępów Mikrobiologii.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.