PROF. DR HAB. JACEK MIĘDZOBRODZKI


adres: Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7, 30-387, Kraków; tel. 12 66 46 371; e-mail: jacek.miedzobrodzki@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki urodził się 2 maja 1954 roku w Krakowie. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego, a w 1979 studia na Wydziale Farmaceutycznych Akademii Medycznej uzyskując tytuł magistra farmacji w zakresie biochemii roślin, po czym podjął studia doktoranckie w Zakładzie Bakteriologii, Instytutu Mikrobiologii AM. W latach 1983 – 84 zatrudniony w Zakładzie Fitochemii, Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, a od 1985 w Instytucie Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ, obecnie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w roku 1984, a w roku 2002 stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych. Od 2011 zatrudniony na etacie profesora nadzwyczajnego UJ; od 2014 z tytułem profesora w zakresie nauk biologicznych. Jest autorem licznych publikacji oryginalnych w periodykach zagranicznych i krajowych, jak m. in. Journal of Clinical Microbiology, Journal of Medical Microbiology, Journal of Diary Sciences, Infection and Immunity, Redox Report, Polish Journal of Microbiology, Folia Histochemica et Cytobiologica, Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. Jest także autorem kilkunastu prac przeglądowych i popularnonaukowych, rozdziałów w skryptach i podręcznikach krajowych oraz zagranicznych; haseł z mikrobiologii w Encyklopedii Biologicznej, Wyd. Opres Kraków 1998-2000 i w Słowniku Biologii Komórki, PAN Kraków 2005. Wieloletni redaktor kwartalnika ,,Mikrobiologia Medycyna”. Recenzent publikacji w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych. Odbył długoterminowe staże naukowe w Szwecji na Uniwersytecie w Lund i w Instytucie Patologii i Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego MAS w Malmo, także liczne krótkoterminowe staże  naukowe w Niemczech, Szwecji i na Ukrainie. Był kierownikiem czterech krajowych projektów badawczych oraz kilku innych programów finansowanych przez Urząd miasta Krakowa, fundacje i in. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: a) molekularnych mechanizmów zakażeń oportunistycznych gronkowcowych; b)oceny fenotypowej i genetycznej szczepów z rodzaju Staphylococcus; c) genomiki bakterii; d) ekologii i epidemiologii zakażeń gronkowcowych ludzi i zwierząt; e) oceny wirulencji bakterii na eksperymentalnych zwierzęcych modelach zakażeń. Obecnie jest kierownikiem grupy badawczej w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, prowadzi cztery przewody doktorskie, głosi wykłady z mikrobiologii dla studentów biochemii, biofizyki medycznej, biotechnologii i ochrony środowiska. Prof. Jacek Międzobrodzki dołączył do Rady Redakcyjnej Postępów Mikrobiologii w 2014 r.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.