PROF. DR HAB. NADZIEJA DRELA


adres: Zakład Immunologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa; tel. 22 55 41 126; e-mail: ndrela@biol.uw.edu.pl

Prof. dr hab. Nadzieja Drela urodziła się 18 lutego 1951 roku w Warszawie. W roku 1974 ukończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując dyplom magistra w zakresie mikrobiologii. Już w czasie studiów rozpoczęła pracę w Zakładzie Immunologii Instytutu Gruźlicy w Warszawie. W roku 1975 zostaje zatrudniona w Zakładzie Immunologii w Instytucie Mikrobiologii Wydziału Biologii UW. Stopień doktora nauk przyrodniczych (w zakresie immunologii) otrzymała w roku 1983,  w roku 2007 – doktora habilitowanego w zakresie biologii. W 2016 roku otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk biologicznych. Jest autorem kilkudziesięciu prac oryginalnych, przeglądowych, monografii, a także artykułów popularno-naukowych. Większość prac oryginalnych opublikowała w czasopismach zagranicznych takich jak Immunology, Journal of Neuroimmunology, Toxicology and Applied Pharmacology, Parasite Immunology, Immunology Letters. Jest również autorem kilkudziesięciu doniesień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Odbyła staże zagraniczne na Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore w Rzymie oraz Instytucie Immunobiologii Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech. W ciągu ostatnich kilkunastu lat była kierownikiem 4 krajowych projektów badawczych dotyczących mechanizmów regulacji aktywności układu odpornościowego i mechanizmów starzenia układu odpornościowego. Aktualne zainteresowania naukowe skupiają się na roli hormonów w regulacji funkcji układu odpornościowego ze szczególnym uwzględnieniem działania glikokortykoidów, na dojrzewanie komórek dendrytycznych i ich udział w rozwoju i aktywności supresorowej naturalnych regulatorowych limfocytów T ssaków w zależności od płci, wieku i typu odpowiedzi immunologicznej. Aktualnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW, jest dyrektorem Instytutu Zoologii Wydziału Biologii UW. Prowadzi wykłady z immunologii, neuroendokrynoimmunologii, chorób cywilizacyjnych i zastosowania cytometrii przepływowej w biologii i naukach biomedycznych. Prof. N. Drela dołączyła do Rady Redakcyjnej Postępów Mikrobiologii w 2014 r.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.