Rada redakcyjna


Prof. dr hab. Jacek Bardowskispecjalność: biotechnologia, mikrobiologia;  szczególne zainteresowania: bakterie fermentacji mlekowej, genetyka mikroorganizmów, biologia komórki, mechanizmy regulujące ekspresję genów i adaptację bakterii do zmiennych warunków środowiska, genomika funkcjonalna i populacyjna oraz biologia systemów.


Prof. dr hab. Ryszard J. Chróstspecjalność: ekofizjologia mikroorganizmów wodnych;  szczególne zainteresowania: produkcja pierwotna i wtórna oraz aktywność enzymatyczna mikroorganizmów wodnych, mikrobiologiczne wskaźniki eutrofizacji jezior, metabolizm glonów i bakterii wodnych, występowanie i znaczenie wirusów w ekosystemach wodnych, czynniki środowiskowe regulujące aktywność i występowanie mikroorganizmów wodnych.


Prof. dr hab. Jerzy Długoński specjalność: biotechnologia, mikrobiologia stosowana; szczególne zainteresowania: mikrobiologiczna transformacja steroidów i steroli, akumulacja metali ciężkich przez mikroorganizmy, regulacja enzymatyczna metabolizmu.


Prof.dr hab. Nadzieja Drela specjalność:  immunologia; szczególne zainteresowania: rola mikrośrodowiska (cytokin, hormonów, komórek prezentujących antygeny) w rozwoju i aktywności  supresorowej limfocytów T regulatorowych pochodzących z grasicy, rola limfocytów B w indukcji tolerancji limfocytów T, mechanizmy starzenia układu odpornościowego, dymorfizm płciowy układu odpornościowego.


Prof. dr hab. Eugenia Gospodarekspecjalność: mikrobiologia lekarska; szczególne zainteresowania: czynniki wirulencji drobnoustrojów, patomechanizm zakażeń, mechanizmy oporności drobnoustrojów na antybiotyki, metody diagnostyczne, występowanie, właściwości biologiczne, diagnozowanie, zapobieganie i leczenie zakażeń wywołanych przez drobnoustroje o uznanej chorobotwórczości.


Prof. dr hab. Waleria Hryniewiczspecjalność: mikrobiologia lekarska; szczególne zainteresowania: patogeneza zakażeń bakteryjnych, rola toksyn, adhezji i wpływ produktów bakteryjnych na układ immunologiczny, epidemiologia molekularna zakażeń i oporności na leki (szczególnie w zakażeniach szpitalnych), mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki i chemoterapeutyki.


Prof. dr hab. Marek Jakóbisiakspecjalność: immunologia; szczególne zainteresowania: immunologia transplantacyjna, immunologia nowotworów, zastosowanie cytokinin w leczeniu nowotworów, immuno-chemioterapia nowotworów, poszukiwanie nowych terapeutyków przeciwko rakowi, leczenie fotodynamiczne, rola makrofagów w leczeniu nowotworów, poszukiwanie szczepionek przeciwnowotworowych, mechanizmy apoptozy indukowanej przez leki.


Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzkispecjalność: mikrobiologia, biochemia i genetyka bakterii. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista zdrowia publicznego, diagnosta laboratoryjny; szczególne zainteresowania: mechanizmy zakażeń oportunistycznych gronkowcowych, analiza biochemiczna i genetyczna bakterii z rodzaju Staphylococcus, ocena wirulencji bakterii in vivo, zwierzęce modele eksperymentalnych zakażeń bakteryjnych, epidemiologia i etologia zakażeń człowieka i zwierząt.


Prof. dr hab. Andrzej Piekarowiczspecjalność: wirusologia molekularna, mikrobiologia; szczególne zainteresowania: zjawisko restrykcji i modyfikacji DNA jako mechanizm obronny bakterii przed infekcją bakteriofagami, mechanizm działania endonukleaz restrykcyjnych i metylotransferaz DNA, rola metylacji DNA w biologii bakterii i bakteriofagów.


Prof. dr hab. Antoni Różalskispecjalność: mikrobiologia ogólna i lekarska; szczególne zainteresowania: struktura chemiczna i właściwości lipopolisacharydów bakterii Gram-ujemnych, mechanizmy patogenezy bakteryjnej, endotoksyny bakteryjne, determinanty antygenowe Proteus, czynniki chorobotwórczości drobnoustrojów z rodzaju Proteus.


Prof. dr hab. Aleksandra Skłodowska,specjalność: mikrobiologia środowiskowa, biohydrometalurgia, biotechnologia w ochronie środowiska; szczególne zainteresowania: utylizacja odpadów przemysłu mineralnego z zastosowaniem metod biotechnologicznych oraz stworzenie banku mikroorganizmów potencjalnie użytecznych w biometalurgii, biotechnologia utylizacji ścieków, osadów ściekowych i monitoringu środowiska.


Prof. dr hab. Bogusław Szewczykspecjalność: wirusologia; szczególne zainteresowania: molekularne mechanizmy rozprzestrzeniania się wirusów Herpes, ekspresja genów eukariotycznych w systemie bakulowirusów, konstrukcja szczepionek przy użyciu inżynierii genetycznej, testy diagnostyczne.


Prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafnyspecjalność: mikrobiologia lekarska, bakteriologia; szczególne zainteresowania: mechanizmy patogenezy zakażeń bakteryjnych, zakażenia przebiegające z udziałem biofilmów bakteryjnych, miejscowe zwalczanie zakażeń bakteryjnych za pomocą opatrunków kolagenowych z antybiotykami, molekularne typowanie bakterii dla celów diagnostycznych oraz dochodzeń epidemiologicznych.


Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowskaspecjalność: mikrobiologia lekarska, bakteriologia; szczególne zainteresowania: czynniki zjadliwości i adhezja bakterii, drogi szerzenia się zakażeń oraz zakażenia odzwierzęce przenoszone z udziałem wektora, szczególnie riketsjozy i borelioza z Lyme.


Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzynspecjalość: genetyka molekularna; szczególne zainteresowania: regulacja replikacji DNA bakteriofagów i plazmidów, regulacja transkrypcji w komórkach bakteryjnych, modyfikacja RNA u bakterii, bioluminescencja bakterii, mikrobiologiczne metody wykrywania mutagennych zanieczyszczeń środowiska.


Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewiczspecjalność: teoretyczna biofizyka molekularna, bioinformatyka; szczególne zainteresowania: różne aspekty bioinformatyki i teoretycznej biofizyki molekularnej, biochemia białek, bioróżnorodność w biologii molekularnej.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.