Indeksowanie czasopisma


Postępy Mikrobiologii znajdują się w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz na listach:  Clarivate Analytics (Thomson Scientific) – Science Citation Index Expanded (ISI) i Index Copernicus (ICV).

 

Index Copernicus ICV = 101,48 (2017)

Impact Factor = 0,263 (2019)

Punktacja MNiSW = 20 (2019)

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2021, Tom 60, Zeszyt 1

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2021, Tom 60, Zeszyt 1

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2021, Tom 60, Zeszyt 1

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.