Mikrobiologiczny rozkład chlorofenoli w glebie


Microbial degradation of chlorophenols in soil
A. Nowak, I. Greń, A. Mrozik

1. Wprowadzenie. 2. Ogólna charakterystyka i toksyczność chlorofenoli. 3. Ogólne mechanizmy mikrobiologicznego rozkładu chlorofenoli w warunkach tlenowych. 4. Rozkład chlorofenoli w glebie. 5. Metody wspomagania rozkładu chlorofenoli w glebie. 5.1. Biostymulacja. 5.2. Bioaugmentacja. 5.3. „Aktywna gleba”. 6. Podsumowanie

Abstract: Chlorophenols are widely used in different branches of industry and agriculture as components of pesticides, disinfectants and wood treatment agents. They are hardly degradable and, therefore, can accumulate in the environment. One of the environment friendly methods of their removal from contaminated soil is microbial degradation. The efficiency of this process is determined by many abiotic and biotic factors. The first include the chemical structure of contaminants, their content and bioavailability as well as temperature, pH, soil texture, water content and oxygen concentration. In turn, biotic factors include the structure of microbial communities, stability and enzymatic activity of cells, their biomass, ability to chemotaxis and interactions between microorganisms. Several strategies have been developed to enhance the removal of chlorophenols from contaminated soil. The most effective in detoxifying these compounds are bioaugmentation, biostimulation and the use of “activated soil”. In this review, the influence of different factors on microbial degradation of chlorophenols in soil are described and the applicability of selected methods in their removal are discussed.

1. Introduction. 2. General characteristics and toxicity of chlorophenols. 3. General mechanisms of microbial degradation of chlorophenols in aerobic conditions. 4. Degradation of chlorophenols in soil. 5. Methods for enhancing the degradation of chlorophenols in soil. 5.1. Biostimulation. 5.2. Bioaugmentation. 5.3. “Activated soil”. 6. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.