KAROLINA JAWORSKA


dr Karolina Jaworska

Zakład Mikrobiologii Molekularnej

Instytut Mikrobiologii

Wydział Biologii

Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 22 554 13 10

e-mail: k.jaworska3@uw.edu.pl

Specjalność: mikrobiologia molekularna

Szczególne zainteresowania: mechanizmy regulacji ekspresji genów bakteryjnych na poziomie transkrypcji i potranskrypcyjnym, dwuskładnikowe systemy transdukcji sygnału, małe regulatorowe RNA, homeostaza żelaza u bakterii, molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy.

Sekretarz redakcji w roku 2022 .

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.