Przesłanie artykułu


Przed wysłaniem pracy do Redakcji prosimy o sprawdzenie zgodności tekstu z instrukcją dla Autorów
i kompletności wysyłanych plików zgodnie z poniższą listą:

  1. Strona tytułowa ze streszczeniem
  2. Manuskrypt (zawierający tytuł oraz właściwy tekst pracy)
  3. Rysunki
  4. Opis do rysunków
  5. Tabele

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja oryginalności pracy
  2. Oświadczenie dotyczące praw autorskich
  3. Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
  4. List motywacyjny

(List motywacyjny powinien zawierać opis jakie szczególne cechy i nowe informacje zawiera przesłana praca w porównaniu do dostępnych publikacji przeglądowych oraz propozycje co najmniej dwóch potencjalnych recenzentów. Wzory oświadczeń oraz szablony plików można znaleźć w zakładce pliki do pobrania.)

 

 Przed wysłaniem zalecamy zapoznanie się z sekcją pytania i odpowiedzi, co pozwoli uniknąć najczęstszych błędów. Pracę wraz z kompletem podpisanych oświadczeń należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Redakcji:

e-mail: advancements_of_microbiology@uj.edu.pl

 

W przypadku prac kierowanych do działu Publikacje metodyczne i standardy prace przeglądowe przygotowane zgodnie z ogólną instrukcją dla Autorów oraz zasadami wymienionymi w informacjach dotyczących prac kierowanych do działu Publikacje metodyczne i standardy należy przesłać w wersji elektronicznej na adres Redakcji.

 

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.