Tom 56
Zeszyt 3 • 2017

Spis treści:

Lista aktualności:

 1. Chorobotwórczość chlamydii środowiskowych dla ludzi i zwierząt2658 sierpnia 2017Pathogenicity of environmental chlamydiae for humans and animalsM. Pawlikowska-Warych, J. Palma, W. Deptuła
 2. Podziemna komunikacja – nowe elementy szlaków sygnałowych arbuskularnej symbiozy mykoryzowej2758 sierpnia 2017Underground communication – the new elements of signalling pathways of arbuscular mycorrhizal symbiosisK. Jas, U. Małolepsza
 3. Candida auris – nowy patogen grzybiczy2828 sierpnia 2017Candida auris – emerging fungal pathogenD. Grondalska, W. Kmieciak
 4. Nitrozwiązki aromatyczne – charakterystyka i metody biodegradacji2898 sierpnia 2017 Nitroaromatic compounds – characteristics and methods of biodegradationA. Wysocka, A. Olszyna, I. Komorowska, M. Popowska
 5. Chitynazy bakteryjne i ich wykorzystanie w biotechnologii3068 sierpnia 2017Bacterial chitinases and their application in biotechnologyA. Kisiel, E. Kępczyńska
 6. Sekrecja pęcherzyków błonowych jako mechanizm promujący infekcje H. pylori3168 sierpnia 2017Secretion of outer membrane vesicles as a mechanism promoting H. pylori infectionsP. Krzyżek
 7. Strategie badań tiolowych oksydoreduktaz3268 sierpnia 2017Strategies for the analysis of thioloxidorductasesE. K. Jagusztyn-Krynicka, A. M. Banaś, M. J. Grzeszczuk
 8. Wrażliwość krętków Borrelia burgdorferi sensu lato na antybiotyki in vitro3358 sierpnia 2017Susceptibility of spirochetes Borrelia burgdorferi sensu lato to antibiotics in vitroT. Chmielewski, S. Tylewska-Wierzbanowska
 9. Genetyczne metody różnicowania mikroorganizmów w systemie gleba – roślina3417 sierpnia 2017Genetic differentiation methods of microorganisms in the soil – plant systemM. Łyszcz, A. Gałązka
 10. Metody genotypowe i fenotypowe wykorzystywane w typowaniu drobnoustrojów do celów epidemiologicznych3537 sierpnia 2017The application of genotyping and phenotyping techniques for epidemiological analysis of microorganismsM. Brzozowski, P. Kwiatkowski, D. Kosik-Bogacka, J. Jursa-Kulesza
 11. KOMUNIKATY I INFORMACJE3677 sierpnia 2017

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.