Tom 57 Zeszyt 1 • 2018

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. WSPOMNIENIE – prof. dr hab. Roman Mycielski327 marca 2018
  2. ROLE OF MICROBIOTA IN MAINTAINING THE HOMEOSTASIS IN THE HUMAN BODY527 marca 2018Udział mikrobioty w utrzymaniu homeostazy organizmu człowiekaK. Góralska, M. Dzikowiec
  3. BIAŁKO HFQ – NOWE OBLICZA DOBRZE ZNANEGO RYBOREGULATORA1227 marca 2018The Hfq protein – a novel view on the well-known riboregulatorG. M. Cech, A. Szalewska-Pałasz
  4. PANDEMICZNE KORONAWIRUSY CZŁOWIEKA – CHARAKTERYSTYKA ORAZ PORÓWNANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI HCOV-SARS I HCOV-MERS2226 marca 2018Pandemic Human Coronavirus – characterization and comparison of selected properties of HCoV-SARS and HCoV-MERSK. W. Pancer
  5. PAPILLOMAWIRUSY: HPV JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI3326 marca 2018Papillomaviruses: HPV as the etiological factor of head and neck cancersM. Wiciński, K. Leis, B. Malinowski, M. M. Węclewicz, E. Grześk, G. Grześk
  6. GORĄCZKI POWROTNE4126 marca 2018Relapsing feversS. Tylewska-Wierzbanowska, B. Fiecek, T. Chmielewski
  7. MECHANIZMY OPORNOŚCI NA FLUOROCHINOLONY KODOWANE PLAZMIDOWO – PMQR4726 marca 2018 Plasmid-mediated quinolone resistance – PMQRK. Piekarska
  8. FRANCISELLA TULARENSIS – REVIEW5826 marca 2018Francisella tularensis – przeglądP. Cieślik, J. Knap, A. Bielawska-Drózd
  9. NOCARDIA SPP. – CHARAKTERYSTYKA, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, LECZENIE6826 marca 2018Nocardia spp. – characteristics, pathogenicity, treatmentM. Wiciński, K. Leis, M.M. Węclewicz, B. Malinowski, J. Żak, E. Grześk, G. Grześk
  10. KOMUNIKATY I INFORMACJE7726 marca 2018NEW REPORTS AND INFORMATIONPTM

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.