All posts by Postępy Mikrobiologii

GLIKOZYLACJA BIAŁEK W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH I JEJ POTENCJALNE ZASTOSOWANIA

PROTEIN GLYCOSYLATION IN BACTERIAL CELLS AND ITS POTENTIAL APPLICATIONS
Agnieszka Wyszyńska, Rafał Jabłuszewski

PDF

Streszczenie: Glikokoniugaty bakteryjne są szeroko rozpowszechnione i mają różnorodne funkcje biologiczne. Przykładem są glikoproteiny, które uczestniczą w adhezji, inwazji czy unikaniu mechanizmów obronnych gospodarza. Systemy umożliwiające tę modyfikację są od niedawna obiektem intensywnych badań naukowych. Ich aktywność opiera się na działaniu glikozylotransferaz – enzymów, które przenoszą reszty cukrowe bezpośrednio na białko akceptorowe (glikozylacja sekwencyjna) lub na lipidowy nośnik, z którego glikan na docelowe białko przenosi transferaza oligosacharydowa (glikozylacja en-bloc). Wprowadzenie genów odpowiadających za glikozylację białek do komórek E.colii uzyskanie funkcjonalnych, rekombinowanych glikoprotein, spowodowało rozwój glikoinżynierii bakteryjnej. Transferazy oligosacharydowe wykazują aktywność wobec szerokiej gamy substratów, co można wykorzystać m.in. do produkcji szczepionek polisacharydowych.

1. Potranslacyjne modyfikacje białek. 2. Glikozylacja – charakterystyka. 3. Glikozylacja białek w komórkach organizmów eukariotycznych. 4. Glikozylacja białek u bakterii. 4.1. O-glikozylacja w komórkach bakteryjnych. 4.2. N-glikozylacja u organizmów prokariotycznych. 5. Praktyczne zastosowania glikozylacji białek – glikoinżynieria. 6. Podsumowanie

Abstract: Bacterial glycoconjugates are widespread and have diverse biological functions. Multiple bacterial glycoproteins are involved in adhesion, invasion or evasion of host defense mechanisms. A range of glycosylation pathways has recently been an object of intense research. Their activity is based on the glycosyltransferases – enzymes that transfer sugar moieties directly to the acceptor protein (sequential glycosylation) or to a lipid carrier from which the glycan is transferred by an oligosaccharyltransferase onto the target protein (en-bloc glycosylation). Successful implementation of complete glycosylation systems in Escherichia coli cells resulted in rapid development of bacterial glycoengineering. Oligosaccharyltransferases are characterized by a broad substrate specificity which may be exploited to produce glycoconjugate vaccines.

1. Post-translational protein modifications. 2. Characteristics of glycosylation. 3. Protein glycosylation in eukaryotic cells. 4. Protein glycosylation in bacteria. 4.1. O-glycosylation in bacterial cells. 4.2. N-glycosylation in bacterial cells. 5. Practical applications of protein glycosylation – glycoengineering. 6. Summary

WPŁYW MIKROBIOTY UKŁADU ROZRODCZEGO NA PŁODNOŚĆ ŻEŃSKĄ I MĘSKĄ. ROLA BAKTERII Z RODZAJU LACTOBACILLUS

THE INFLUENCE OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM MICROBIOTA ON FEMALE AND MALE FERTILITY. THE ROLE OF LACTOBACILLUS BACTERIA
Aneta Kiecka, Barbara Macura, Marian Szczepanik

PDF

Streszczenie: Od dawna wiadomo, że bakterie z rodzaju Lactobacillus stanowią dominujący składnik mikrobioty pochwy i pełną ochronną rolę dla mikrośrodowiska pochwy. Obecność bakterii z rodzaju Lactobacillus potwierdzono również w górnej części układu rozrodczego żeńskiego oraz w męskim układzie rozrodczym i w spermie. Niniejsza praca stanowi przegląd najnowszej literatury dotyczącej wpływu bakterii z rodzaju Lactobacillus na płodność, z uwzględnieniem zarówno czynnika żeńskiego, jak i męskiego. Rola mikrobioty może okazać się niezwykle istotna w przypadkach niepłodności idiopatycznej. Najnowsze doniesienia wskazują na możliwy związek pomiędzy obecnością bakterii z rodzaju Lactobacillus a efektywnością technik wspomaganego rozrodu. Wyniki badań potwierdzają, że środowisko mikrobiologiczne układu rozrodczego to ważny a zarazem słabo poznany czynnik wpływający na płodność człowieka.

1. Wprowadzenie 2. Bakterie z rodzaju Lactobacillus w żeńskim układzie rozrodczym. 3. Rola bakterii z rodzaju Lactobacillus w żeńskim układzie rozrodczym. 4. Mikrobiota nasienia 5. Rola bakterii z rodzaju Lactobacillus w nasieniu. 6. Mikrobiota a niepłodność idiopatyczna 7. Bakterie z rodzaju Lactobacillus a efektywność technik wspomaganego rozrodu. 8. Podsumowanie

Abstract: It is well known, that vaginal microbiota is dominated by Lactobacillus genus. These bacteria protect a vaginal microenvironment against the invading pathogens. The presence of Lactobacillus communities was already confirmed in an upper female reproductive system, as well as in the male reproductive system and semen. In this paper we present the current state of knowledge about the influence of the Lactobacillus species on female and male fertility. We also discuss the possible role of the reproductive system microbiota in an idiopathic infertility, and the association between Lactobacillus species and effectiveness of assisted reproductive techniques. Further research on the relationship between the reproductive system microbiota and human fertility is needed.

1. Introduction. 2. Lactobacillus bacteria in the female reproductive system 3. The role of Lactobacillus bacteria in the female reproductive system. 4. Semen microbiota 5. The role of Lactobacillus bacteria in semen 6. Microbiota and idiopathic infertility. 7.Lactobacillus bacteria and the effectiveness of assisted reproductive techniques. 8. Summary

FITOTERAPIA W PROFILAKTYCE I WSPOMAGANIU LECZENIA ZAKAŻEŃ HELICOBACTER PYLORI

PHYTOTHERAPY IN THE PREVENTION AND SUPPORT OF TREATMENT OF HELICOBACTER PYLORI INFECTIONS
Małgorzata Siwińska, Martyna Mucha, Agata Pyrzanowska, Michał Szlaur

PDF

Streszczenie: Helicobacter pylori to Gram-ujemna pałeczka, mająca zdolność do kolonizacji odźwiernika żołądka. Szacuje się, że nawet ponad połowa światowej populacji może być nosicielem tego patogenu. Dane dotyczące zakażeń nie są dokładne, ponieważ objawy infekcji H.pylori występują jedynie u 20% zakażonych osób. Obecność bakterii może prowadzić do stanu zapalnego, wrzodów oraz nowotworu żołądka. W przypadku stwierdzenia zakażenia najczęściej stosuje się potrójną terapię inhibitorem pompy protonowej oraz antybiotykami. Obserwowany jest jednak coraz niższy wskaźnik skuteczności tej terapii z uwagi na nabieranie oporności przez bakterie na wykorzystywane w leczeniu antybiotyki. Poszukiwane są nowe rozwiązania, które mogłyby zarówno wspomóc leczenie zakażeń wywołanych przez H.pylori, jak i działałyby profilaktycznie, zapobiegając rozprzestrzenianiu patogenu. Jedną z form wspomagających leczenie różnego rodzaju infekcji, co potwierdzają liczne badania naukowe, jest zastosowanie preparatów roślinnych. Fitoterapia to nauka, wykorzystująca wiedzę o naturalnie występujących w roślinach związkach aktywnych, opierająca się na zastosowaniu produktów roślinnych w celu poprawy stanu zdrowia. Z dostępnych badań wynika, że spożywanie niektórych produktów pochodzenia roślinnego np. oliwy z oliwek czy zielonej herbaty może doprowadzić do eradykacji H.pylori. Lukrecja natomiast może być wykorzystywana wspomagająco przy zastosowaniu klasycznej metody leczenia, zwiększając tym samym współczynnik eradykacji patogenu. Roślinami o właściwościach anty-H.pylorisą również cynamonowiec, żurawina, oregano, aloes i inne. Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury, przedstawiającej możliwości wykorzystania fitoterapii w zwalczaniu, wspomaganiu leczenia lub profilaktyce zakażeń powodowanych przez H.pylori.

1. Wprowadzenie – charakterystyka H.pylori. 2. Wybrane rośliny w zapobieganiu i eradykacji zakażeń H. pylori. 2.1. Citrus spp. (owoce cytrusowe). 2.2. Allium sativum (czosnek). 2.3. Brassica oleracea var.italica (brokuły). 2.4. Vaccinium macrocarpon (żurawina wielkoowocowa). 2.5. Camellia sinensis (zielona herbata). 2.6. Olea europaea (oliwka europejska). 2.7. Cinnamomum verum (cynamonowiec cejloński). 2.8.Aloe vera (aloes zwyczajny). 2.9. Glycyrrhiza glabra Linn. (lukrecja). 2.10. Curcuma longa (kurkumina). 2.11. Bryophyl lumpinnatum (żyworódka pierzasta). 2.12. Olejki eteryczne. 2.13. Inne rośliny o aktywności anty-H. pylori. 3. Podsumowanie

 

Abstract: Helicobacter pylori is a Gram-negative, rod-shaped bacterium with an ability to colonise the gastric pylorus. It is estimated that more than half of the human population may be carriers of this pathogen. Unfortunately, the collected data concerning H.pylori infections is inaccurate as the symptoms occur only in 20% of people infected. The presence of the bacteria may lead to inflammation, stomach ulcers, or even cancer. In the cases of confirmed infection, the treatment usually involves a so called “triple therapy” with a proton-pump inhibitor and antibiotics. However, a decrease in the effectiveness of this therapy is observed as a result of increasing antibiotic resistance in bacteria. New solutions are being researched that could both help in the treatment of H.pylori infections and prevent the spread of the pathogen. Numerous scientific studies confirm that the use of plant-based products can be a good addition to the treatment of various infections. Phytotherapy is a science-based medical practice that uses the knowledge about active compounds naturally occurring in plants, in order to improve overall health. From existing research, it is known that the consumption of certain plant-derived products, for example olive oil and green tea, can lead to H.pylorie radication. On the other hand, licorice can be used to support the classic treatment method by increasing the eradication rate of the pathogen. Plants with anti-H.pylori properties include: cinnamon, cranberry, oregano, aloe vera and many others. The aim of this work is to review literature that is focused on a potential use of phytotherapy to support the treatment, combat, or prevent infections caused by H.pylori.

1. Introduction – characteristics of H.pylori. 2. Selected plants in the prevention and eradication of H.pylori infections. 2.1. Citrus spp. (citrus fruits). 2.2.Allium sativum (garlic). 2.3.Brassica oleracea var.italica (broccoli). 2.4.Vaccinium macrocarpon (cranberry). 2.5. Camellia sinensis (green tea). 2.6. Olea europaea. 2.7.Cinnamomum verum. 2.8.Aloe vera. 2.9.Glycyrrhiza glabra Linn (licorice). 2.10.Curcumalonga (curcumin). 2.11.Bryophyllum pinnatum. 2.12. Essential oils. 2.13. Anti-H.pylori activity of other plants. 3. Summary

zmiany w redakcjiPani  Profesor Stefania Giedrys-Kalemba zakończyła w tym roku długoletnią współpracę z Postępami Mikrobiologii.  Składamy bardzo serdeczne podziękowania dla Pani Profesor za pracę włożoną w prowadzenie działu Publikacje Metodyczne i Standardy. Jednocześnie witamy serdecznie nowego redaktora działu Biotechnologia. Do Redakcji dołączył Pan Profesor Krzysztof Skowron z Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2021, Tom 60, Zeszyt 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2021, Tom 60, Zeszyt 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2021, Tom 60, Zeszyt 2

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.