All posts by Postępy Mikrobiologii

GRZYBY ENDOFITYCZNE W ROLI POTENCJALNYCH PRODUCENTÓW ZWIĄZKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH

ENDOPHYTIC FUNGI AS POTENTIAL PRODUCERS OF ANTICANCER COMPOUNDS
Agnieszka Getinger-Panek, Ilona Bednarek

PDF

Streszczenie: Główną rolę w chemioterapii raka od ponad 50 lat, stanowią leki pochodzące w większości ze źródeł naturalnych. Przeciwko licznym dolegliwościom od stuleci rośliny służyły jako źródło związków bioaktywnych. Jednak to nie same rośliny, a mikroorganizmy z nimi związane oferują materiał i produkty o wysokim potencjale terapeutycznym. Endofity to organizmy, które kolonizują wewnętrzne tkanki roślin bez wywoływania objawów chorobowych. Stanowią endosymbiotyczną grupę drobnoustrojów, będących źródłem nowatorskich produktów naturalnych do wykorzystania we współczesnym przemyśle, rolnictwie oraz medycynie wykazując potencjalne
właściwości terapeutyczne, w tym przeciwnowotworowe oraz przeciwdrobnoustrojowe, a także przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Grzyby endofityczne stanowią bogate źródło bioaktywnych metabolitów, którymi można manipulować w celu uzyskania pożądanych, nowych analogów wykorzystywanych w chemioterapii, w tym: taksol, kamptotecyna, podofilotoksyna, winblastyna, winkrystyna, cytochalazyny i szereg innych. W tym przeglądzie podano przykłady produkcji związków przeciwnowotworowych przez grzyby endofityczne opublikowane od 2015 roku.

1. Wprowadzenie. 2. Endofity. 3. Związki o potencjale przeciwnowotworowym, syntetyzowane przez grzyby endofityczne. 4. Podsumowanie

Abstract: Medicines derived mostly from natural sources have played a major role in cancer chemotherapy for over 50 years. Against numerous ailments, plants have served as a source of bioactive compounds for centuries. However, it is not the plants themselves, but the microorganisms associated with them that offer material and products with high therapeutic potential. Endophytes are organisms that colonize internal plant tissues without causing disease symptoms. They constitute an endosymbiotic group of microorganisms which are the source of innovative natural products for use in modern industry, agriculture and medicine, indicating potential therapeutic properties, including anti-cancer and antimicrobial, as well as anti-inflammatory and antioxidant properties. Endophytic fungi are a rich source of bioactive metabolites that can be manipulated to obtain to produce desirable the desired new analogs used in chemotherapy, including: taxol, camptothecin, podophyllotoxin, vinblastine, vincristine, cytochalasin and many others. This review gives provides examples of anticancer compound production by endophytic fungi published since 2015.

1. Introduction. 2. Endophytes. 3. Compounds with anticancer potential, synthesized by endophytic fungi. 4. Summary

WYBRANE ZOONOZY BAKTERYJNE PRZENOSZONE PRZEZ MLEKO SUROWE

SELECTED BACTERIAL ZOONOSES TRANSMITTED BY RAW MILK
Maria J. Chmiel, Agata Dziewońska

PDF

Streszczenie: Mleko surowe, które nie zostało poddane obróbce termicznej, może być ważnym źródłem drobnoustrojów chorobotwórczych przenoszonych drogą pokarmową, głównie takich jak: patogenne szczepy Escherichia coli, bakterie z rodzaju Salmonella, niektóre paciorkowce kałowe czy Listeria monocytogenes. Najgroźniejszym z patogenów związanych z surowym mlekiem jest E. coli VTEC, która wytwarza werocytotoksyny – zwłaszcza szczep O157:H7. Enterococcus spp. jest jednym z czynników zapalenia wymienia u krów i dlatego często występuje w surowym mleku, co może stanowić zagrożenie dla konsumentów. Spożywanie mleka surowego jest dobrym wyborem, pod warunkiem, że mamy gwarancję wysokiego poziomu higienicznego jego pozyskiwania.

1. Wstęp. 2. Infekcje patogennymi szczepami Escherichia coli. 3. Salmonelloza. 4. Zakażenia paciorkowcami kałowymi (Enterococcus spp.). 5. Listerioza. 6. Podsumowanie

Abstract: Raw milk, that has not been heat-treated, can be an important source of pathogenic microorganisms transmitted via the food route, mainly such as: pathogenic strains of Escherichia coli, bacteria of the genus Salmonella, some fecal streptococci or Listeria monocytogenes. The most dangerous of the pathogens associated with raw milk is VTEC E. coli, which produces verocytotoxins – especially the O157:H7 strain. Enterococcus spp. is a frequent factor of bovine mastitis and therefore is often found in raw milk, thus posing a risk to consumers. Consuming raw milk is a good choice as long as we have a guarantee of a high level of hygienic sourcing.

1. Introduction. 2. Infections with pathogenic strains of Escherichia coli. 3. Salmonellosis. 4. Infections with fecal streptococci (Enterococcus spp.). 5. Listeriosis. 6. Summary

ENZYMATIC AND NON-ENZYMATIC RESPONSE DURING NITROSATIVE STRESS IN ESCHERICHIA COLI

ENZYMATYCZNA I NIEENZYMATYCZNA ODPOWIEDŹ NA STRES AZOTOWY U E. COLI
Rohan Nath, Swarnab Sengupta, Arindam Bhattacharjee

PDF

 

Abstract: Nitrosative stress is an adverse physiological condition mediated by an excessive level of reactive nitrogen species (RNS). RNS react with the different macromolecules in vivo and result in the inactivation of these molecules. But the mechanism to counteract the effect of nitrosative stress is poorly understood. Escherichia coli is one of the best understood and well-studied microorganism. Although several studies have been reported on Escherichia coli to characterize the effect of various stress response but fewer works are there to see the effect of nitrosative stress. Escherichia coli encounter numerous stresses during its growth, survival, and infection. They respond to various stress conditions by activating common regulator proteins and thiols. These stress conditions result in the accumulation of these regulator proteins and thiols that allow cells to adjust to specific stress situations, conferring stress tolerance and survival. In this review, different enzymatic and non-enzymatic mechanisms to counteract the effect of nitrosative stress in Escherichia coli have been discussed and a hypothesis for the working mechanism of hybrid cluster protein that helps to combat nitrosative stress has been proposed. Here, we have tried to give a clear scenario about the mode of action of stress-responsive elements present in Escherichia coli.

1. Introduction. 2. Escherichia coli and nitrosative stress. 2.1. Protein damage caused by nitrosative stress. 2.2. DNA damage caused by nitrosative stress. 3. Nitrosative stress response components in Escherichia coli. 3.1. Flavohemoglobin. 3.2. Cytochrome c peroxidase (Ccp1). 3.3. Flavorubredoxin. 3.4. Catalase. 3.5. Superoxide dismutase (SOD). 3.6. Cytochrome c nitrite reductase (NrfA). 3.7. Hybrid cluster protein (HCP). 3.8. Tripeptide glutathione. 3.9. Cytochrome bd oxidase. 4. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 2

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.