WYBRANE ZOONOZY BAKTERYJNE PRZENOSZONE PRZEZ MLEKO SUROWE


SELECTED BACTERIAL ZOONOSES TRANSMITTED BY RAW MILK
Maria J. Chmiel, Agata Dziewońska

PDF

Streszczenie: Mleko surowe, które nie zostało poddane obróbce termicznej, może być ważnym źródłem drobnoustrojów chorobotwórczych przenoszonych drogą pokarmową, głównie takich jak: patogenne szczepy Escherichia coli, bakterie z rodzaju Salmonella, niektóre paciorkowce kałowe czy Listeria monocytogenes. Najgroźniejszym z patogenów związanych z surowym mlekiem jest E. coli VTEC, która wytwarza werocytotoksyny – zwłaszcza szczep O157:H7. Enterococcus spp. jest jednym z czynników zapalenia wymienia u krów i dlatego często występuje w surowym mleku, co może stanowić zagrożenie dla konsumentów. Spożywanie mleka surowego jest dobrym wyborem, pod warunkiem, że mamy gwarancję wysokiego poziomu higienicznego jego pozyskiwania.

1. Wstęp. 2. Infekcje patogennymi szczepami Escherichia coli. 3. Salmonelloza. 4. Zakażenia paciorkowcami kałowymi (Enterococcus spp.). 5. Listerioza. 6. Podsumowanie

Abstract: Raw milk, that has not been heat-treated, can be an important source of pathogenic microorganisms transmitted via the food route, mainly such as: pathogenic strains of Escherichia coli, bacteria of the genus Salmonella, some fecal streptococci or Listeria monocytogenes. The most dangerous of the pathogens associated with raw milk is VTEC E. coli, which produces verocytotoxins – especially the O157:H7 strain. Enterococcus spp. is a frequent factor of bovine mastitis and therefore is often found in raw milk, thus posing a risk to consumers. Consuming raw milk is a good choice as long as we have a guarantee of a high level of hygienic sourcing.

1. Introduction. 2. Infections with pathogenic strains of Escherichia coli. 3. Salmonellosis. 4. Infections with fecal streptococci (Enterococcus spp.). 5. Listeriosis. 6. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.