Browsing tag: mikrobiom

MIKROBIOM RYZOSFERY I JEGO KORZYSTNY WPŁYW NA ROŚLINY – AKTUALNA WIEDZA I PERSPEKTYWY

THE RHIZOSPHERE MICROBIOME AND ITS BENEFICIAL EFFECTS ON PLANTS – CURRENT KNOWLEDGE AND PERSPECTIVES
Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka

DOWNLOAD PDF FILE

Streszczenie: System korzeniowy roślin działa jak fabryka, która produkuje ogromną ilość związków chemicznych, aby skutecznie komunikować się z otaczającymi go/ją mikroorganizmami. Jednocześnie mikroorganizmy mogą wykorzystywać te związki jako źródło energii. Różnorodność drobnoustrojów związanych z korzeniami roślin jest ogromna, rzędu dziesiątek tysięcy gatunków. Tę złożoną społeczność drobnoustrojów, nazywany również drugim genomem rośliny, który ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia i produktywności roślin. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny postęp w zakresie badań dotyczących struktury mikrobiomów ryzosfery i ich dynamiki. Udowodniono, że rośliny kształtują skład mikroorganizmów poprzez syntezę wydzielin korzeniowych. Natomiast drobnoustroje odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu roślin poprzez pozytywne oddziaływanie na ich wzrost i rozwój. Ogólnie, mikroorganizmy ryzosferowe promują wzrost roślin bezpośrednio poprzez udostępnianie roślinom składników mineralnych m.in. azotu i fosforu oraz syntetyzowanie regulatorów wzrostu. Natomiast pośrednio poprzez hamowanie rozwoju różnych patogenów roślin.

1. Wstęp. 2. Funkcje mikroorganizmów ryzosferowych. 3. Mikroorganizmy zwiększające dostępność składników mineralnych. 4. Mikroorganizmy syntetyzujące regulatory wzrostu roślin. 5. Biologiczna ochrona roślin. 6. Podsumowanie

Abstract: The root system of a plant works like a factory that produces a huge amount of chemicals to communicate effectively with the microorganisms around it. At the same time, micro-organisms can use these compounds as an energy source. The variety of microorganisms associated with plant roots is enormous, amounting to tens of thousands of species. This complex microbial community, also called the second plant genome, is essential for plant health and productivity. Over the last few years, there has been significant progress in research into the structure and dynamics of the microbial sphere of the rhizosphere. It has been proven that plants shape the composition of microorganisms by synthesizing root secretions. On the other hand, microorganisms play a key role in the functioning of plants through their positive impact on their growth and development. In general, rhizosphere microorganisms promote plant growth directly by providing plants with minerals such as nitrogen and phosphorus and by synthesizing growth regulators, and indirectly, however, by inhibiting the development of various plant pathogens.

1.Introduction. 2. Functions of rhizosphere microorganisms. 3. Microorganisms increasing the availability of minerals. 4. Microorganisms synthesizing plant growth regulators. 5. Biological plant protection. 6. Summary

MIKROBIOM CZŁOWIEKA – ZDROWIE I CHOROBA

Human microbiome – health and disease
M. Binek

1. Wstęp. 2. Techniki wykorzystywane do badań mikrobiomu. 3. Poznanie mikrobiomu człowieka w projekcie NIH. 4. Inne korzyści wynikające z realizacji projektu. 5. Jelitowy mikrobiom człowieka. 6. Skład i funkcja mikrobiomu na podstawie badań metagenomowych. 7. Mikrobiota a zachowanie homeostazy. 8. Mikrobiom a indukcja odpowiedzi poszczepiennej. 9. Podsumowanie

Abstract: Commensal microorganisms are known to colonize and form complex communities (microbiome) at various sites within the mammalian body. Because the human microbiome has the potential to affect so many aspects of human health, it has recently become the focus of a series of international human microbiome projects. Such studies are expected to lead to understanding of the impact of microbiota on human health and disease. Recent advances in sequencing technology have opened an entirely new arena in the research of diverse human microbiomes (the ecological community of commensal, symbiotic, and pathogenic microorganisms). In 2007 the National Institutes of Health launched the Human Microbiome Project to study the human microbiom broadly by examining at least four body sites i.e. gastrointestinal tract, the mouth, the vagina, and the skin. The primary goal of this project is to characterize the human microbiome and determine changes in the microbiome correlated to specific disease states. High-throughput sequencing is used to produce microbiome sequence data of samples from normal and diseased donors. Progress to date includes more than 1000 commensal bacteria genomes that have been completed and deposited in GenBank. In recent years, special attention has been paid to the ability of microbiota to modulate the expression of host genes. This is phenomenon forms part of the „cross-talk process” that takes place between the host and its indigenous microbiota. Studies on human intestinal microbiota suggest that host epithelials cell can express specific glycoconjugates in response to the presence of bacteria. Therefore, the gut microflora is responsible for modifying potential sites for attachment. This could be a selective advantage when competing with other bacteria for a niche with limited resources. The mucosal immune system has developed specialized regulatory, anti-inflammatory mechanisms for eliminating pathogens and tolerating commensal microorganisms. Toll-like receptors mediate recognition of microbial patterns to eliminate pathogens. In contrast, commensal bacteria exploit the TLR pathway to actively suppress immunity in order to establish host-microbial symbiosis. Activating anti-inflammatory response in the host via pattern recognition receptor signaling maintains homeostasis. Moreover, it has been shown that the intestinal microbiota composition exerts an effect on the development of immune response to certain vaccine antigens. Thus microbiota along with host human cells form a complex ecosystem which, as a whole interactively performs various biological processes. Their genomes are tightly linked forming an integral part of common metagenome.

1. Introduction. 2. Techniques for the study of human microbiome. 3. The NIH human microbiome project. 4. Additional advantages of launching the human microbiome Project. 5. Human intestinal microbiota. 6. Quality and function of microbiota based on metagenomics sequence data. 7. Microbiota and maintenance of homeostasis. 8. Does the microbiome affect the efficacy of vaccines? 9. Conclusions

Mikrobiom układu oddechowego w warunkach fizjologicznych i patologicznych

The respiratory tract microbiota in physiological and pathological conditions
M. Malinowska, B. Tokarz-Deptuła, W. Deptuła

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka mikrobiomu dróg oddechowych w warunkach fizjologicznych. 3. Mikrobiom dróg oddechowych w warunkach patologicznych. 4. Podsumowanie

Abstract: The human body is inhabited by millions of microorganisms, residing on and in the skin, in the gastrointestinal tract, on the mucous membranes of the upper respiratory tract and in the vagina. Lower respiratory tract has considered to be free of bacteria, but the current research on microorganisms, using 16S rRNA gene sequencing, led to the identification of the microbiome of this unique environment. It has been demonstrated that the bacterial flora of the lower respiratory tract is significantly different from that of the upper respiratory tract. Moreover, a difference in the microbiome of the lower respiratory tract of healthy individuals and patients suffering from chronic diseases such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), has been shown.

1. Introduction. 2. Characteristics of the respiratory tracts microbiota in physiological conditions. 3. Respiratory tract microbiota in pathological conditions. 4. Summary

Mikrobiom człowieka

The human microbiome
M. Malinowska, B. Tokarz-Deptuła, W. Deptuła

1. Wprowadzenie 2. Mikrobiom skóry 3. Mikrobiom jamy ustnej 4. Mikrobiom przewodu pokarmowego 5. Mikrobiom dróg oddechowych 6. Mikrobiom układu moczowo-płciowego 7. Podsumowanie

Abstract: The human microbiome is represented by bacteria, archea, viruses, including bacteriophages, and fungi. These microorganisms colonize the human body and are necessary for the maintenance of homeostasis, including human immune status. Even though human microbiome is vital for the functioning of the human organism, it is still poorly understood, especially when it comes to archea, but also viruses and fungi. The aim of this study is to present the current state of knowlegde about the microorganisms inhabiting essential biotypes of the human body, i.e. the skin, the mouth and the digestive tract, as well as the respiratory and urogenital tract.

1. Introduction. 2. The skin microbiome. 3. The oral microbiome. 4. The digestive tract microbiome. 5. The respiratory tract microbiome. 6. The urinary tract microbiome. 7. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2020, 59, 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.