Browsing tag: kompleksowanie metali

Przeciwdrobnoustrojowe właściwości naturalnych jonoforów karboksylowych i ich pochodnych

Antimicrobial properties of natural carboxylic ionophores and their derivatives
J. Stefańska

1. Wstęp. 2. Właściwości biologiczne jonoforów karboksylowych i ich zastosowanie. 3. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa naturalnych jonoforów karboksylowych i ich pochodnych. 4. Podsumowanie

Abstract: Polyether ionophore antibiotics are a large group of natural substances, produced by various species of Streptomyces. These agents possess the ability to transport metal cations across lipid membranes, interfere with natural ion transport systems in cells and exhibit a variety of biological properties (antibacterial, antiparasitic, antiinflammatory or antiacancer). Several ionophores (e.g. lasalocid, monensin, narasin, salinomycin) are commercially applied as coccidiostatics in veterinary. The purpose of this report is to present an overview of antimicrobial activities of selected ionofores – lasalocid, monensin and salinomycin, and their derivatives.

1. Introduction. 2. Biological properties of carboxylic ionophores and their application. 3. Antimicrobial activity of natural carboxylic ionophores and their derivatives. 4. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.