Browsing tag: 1.3-propanodiol

Przemysłowe wykorzystanie bakterii z rodzaju Clostridium

Industrial application of Clostridium spp.
K. Leja, K. Czaczyk, K. Myszka

1. Wstęp. 2. Ogólna charakterystyka rodzaju Clostridium. 2.1. Morfologia, hodowla i metabolizm. 2.2. Chorobotwórczość. 3. Przemysłowe wykorzystanie Clostridium spp. 3.1. Biosynteza acetonu, butanolu i innych rozpuszczalników. 3.2. Synteza 1,3-propanodiolu. 3.3. Produkcja kwasów. 3.4. Produkcja wodoru. 3.5. Inne metabolity. 4.Wykorzystanie bakterii z rodzaju Clostridium w medycynie i kosmetyce. 5. Podsumowanie

Abstract: Bacteria of the genus Clostridium are often described only as being a biological threat and a foe of mankind. It is true that within the more than 150 validly described clostridial species of this heterogeneous genus, there are some that produce the most potent natural toxins known on earth. However, there is no much information about positive properties and possibility to use Clostridium strains in many industry branches, in medicine, and cosmetology. The modern biotechnology make possible to use the dangerous toxins as a valuable tools in the treatment of severe disease. It is one of the aims of this article to show that using definition “bad clostridia” is mistaken.

1. Introduction. 2. Characterization of Clostridium genera. 2.1. Morphology, cultivation and metabolism. 2.2. Pathogenicity. 3. Industrial application of Clostridium spp. 3.1. Acetone, butanol and other solvents biosynthesis. 3.2. 1,3-propanodiol biosynthesis. 3.3. Acids production. 3.4. Hydrogen production. 3.5. Other metabolites. 4. Application of Clostridium spp. in medicine and cosmetology. 5. Conclusions

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.