Sterylizacja za pomocą niskotemperaturowej plazmy, generowanej w warunkach ciśnienia atmosferycznego


Sterilization by low-temperature atmospheric-pressure plasma
A. Dzimitrowicz, P. Jamróz, P. Nowak

1. Wprowadzenie. 2. Plazma jako czynnik sterylizujący. 3. Rodzaje źródeł plazmowych. 4. Mechanizm procesu sterylizacji. 5. Kontrola procesu. 6. Zastosowania. 7. Podsumowanie

Abstract: Plasma is an ionized and reactive gas, which is used for sterilization of many kinds of microorganisms (e.g. bacteria, fungi), which reside on the surface of materials (e.g. medical instruments). Plasma sterilization allows to obtain absolute microbiological purity. Plasma can be generated by dielectric barrier discharge, glow discharge (including corona discharge, plasma jets or microjets) and microwave induced plasma. This article summarises literature review on plasma sterilization methods of microorganisms by low-temperature plasma generated under the atmospheric pressure.

1. Introduction. 2. Plasma as a sterilizing agent. 3. Types of plasma sources. 4. Mechanism of plasma sterilization. 5. Process control. 6. Applications of plasma sterilization. 7. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.