Przygotowanie instrumentarium medycznego do zabiegów chirurgicznych. Część II – sterylizacja i reprocesowanie


Medical instrument preparation for surgical procedures. Part II – sterilisation and reprocessing
B. Sokół-Leszczyńska, E. Sztark, P. Leszczyński, G. Młynarczyk, M. Wróblewska

1. Wstęp. 2. Kontrola i konserwacja narzędzi 3. Rodzaje opakowań sterylizacyjnych i zasady pakowania narzędzi do sterylizacji. 4. Załadunek komory sterylizatora. 5. Sterylizacja i jej kontrola 6. Transport do użytkownika. 7. Warunki przechowywania wyrobów sterylnych. 8. Reprocesowanie sprzętu jednorazowego użytku. 9. Podsumowanie

Abstract: Sterilisation constitutes another step in the reprocessing cycle of medical instruments. It aims at killing all types of microorganisms and spores. Preferably it should be performed by highly qualified personnel of the central sterilisation unit at the hospital. This part of the paper covers drying, control and maintainance of medical instruments, packaging, methods of sterilisation and its control, and releasing of sterile medical instruments. Problem of reprocessing of the single use devices is also discussed.

1. Introduction. 2. Inspection and maintenance of instruments. 3. Types of sterilisation packaging and principles of packing instruments for sterilization. 4. Loading of the sterilisation chamber. 5. Sterilisation and its control. 6. Transport to the user. 7. Storage. 8. Reprocessing of single use instruments. 9. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.