Renata Matlakowska


Dr hab. Renata Matlakowska, prof. UW

Pracowania Analizy Skażeń Środowiska
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

tel. 22 5541007
e-mail: rmatlakowska@biol.uw.edu.pl

 

Specjalność: mikrobiologia środowiskowa i geomikrobiologia.
Szczególne zainteresowania: geomikrobiologia środowisk podziemnych, bakterie, archeony i grzyby litobiontyczne, mikrobiologiczne przemiany kopalnej materii organicznej, enzymatyczne i nieenzymatyczne procesy biowietrzenia minerałów; biomineralizacja biologicznie indukowana.

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2019, 58, 1

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.