Radosław Stachowiak


Dr hab. Radosław Stachowiak

Instytut Mikrobiologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
e-mail: r.stachowiak@uw.edu.pl

Specjalność: mikrobiologia molekularna i biotechnologia. Szczególne zainteresowania: mechanizmy bakteryjnej patogenezy, fizjologia i genetyka bakterii patogennych, mechanizmy działania toksyn bakteryjnych, konstrukcja wektorów do ekspresji heterologicznych genów, zastosowanie bakterii oraz białek bakteryjnych w biotechnologii, biotechnologia i mikrobiologia medyczna, biologia syntetyczna.

Radosław Stachowiak współpracę z Redakcją rozpoczął w roku 2014 w roli Sekretarza, a w 2016 r. objął funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego, którą pełnił do końca 2022 roku.


POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.