Radosław Stachowiak


Dr hab. Radosław Stachowiak

Instytut Mikrobiologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
e-mail: r.stachowiak@uw.edu.pl

Specjalność: mikrobiologia molekularna i biotechnologia. Szczególne zainteresowania: mechanizmy bakteryjnej patogenezy, fizjologia i genetyka bakterii patogennych, mechanizmy działania toksyn bakteryjnych, konstrukcja wektorów do ekspresji heterologicznych genów, zastosowanie bakterii oraz białek bakteryjnych w biotechnologii, biotechnologia i mikrobiologia medyczna, biologia syntetyczna.

Radosław Stachowiak ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 r. Tytuł magistra biotechnologii w zakresie mikrobiologii uzyskał broniąc pracy pt.: „Molekularne podstawy działania hemolizyny Listeria monocytogenes” pod opieką naukową Prof. dr hab. J. Bieleckiego. Studia doktoranckie R. Stachowiak odbył na Wydziale Biologii UW, ich początek zbiegł się z otwarciem nowego budynku Wydziału przy ulicy I. Miecznikowa (wcześniej Instytut Mikrobiologii UW mieścił się przy ul. Nowy Świat 67). Tytuł naukowy doktora nauk biologicznych uzyskał decyzją Rady Wydziału Biologii UW w 2006 r. na podstawie pracy pt.: „Charakterystyka szczepów Bacillus subtilis eksprymujących zmodyfikowaną listeriolizynę”, której promotorem był Prof. dr hab. J. Bielecki. Po studiach doktoranckich R. Stachowiak został zatrudniony w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej UW. W 2018 r. Rada Wydziału Biologii UW nadała R. Stachowiakowi stopień doktora habilitowanego, tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmi: „Cytolizyna Listeria monocytogenes – charakterystyka i wykorzystanie do eradykacji komórek nowotworowych”.

Doktor Radosław Stachowiak jest autorem kilkunastu prac oryginalnych z zakresu biotechnologii i genetyki bakterii, opublikowanych m.in. w takich czasopismach jak: BMC Biotechnology, Current Microbiology, Journal of Biomedicine and Biotechnology. Jest również autorem prac przeglądowych w czasopismach o zasięgu zarówno lokalnym jak i międzynarodowym, w tym w Postępach Mikrobiologii. Doktor Stachowiak prowadzi zajęcia z przedmiotu Mikrobiologia przemysłowa oraz Biotechnologia. Jest promotorem kilkunastu prac licencjackich i magisterskich oraz opiekunem koła naukowego biologii syntetycznej „Genesis”. Radosław Stachowiak uczestniczył w dwóch stażach na Uniwersytecie w Bristolu. Specjalizuje się w biologii molekularnej bakterii. Szczególny obszar jego zainteresowań stanowią molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy, głównie w odniesieniu do L. monocytogenes. Bada również mechanizmy działania toksyn bakteryjnych i możliwość wykorzystania bakterii oraz syntetyzowanych przez nie białek w biotechnologii. We współpracy z innymi ośrodkami badawczymi realizuje badania nad wykorzystaniem inżynierii biomateriałów i nanotechnologii do immobilizacji bakterii. Aktywnie wspiera rozwój nowej dyscypliny naukowej – biologii syntetycznej.

Radosław Stachowiak współpracę z Redakcją rozpoczął w roku 2014 w roli Sekretarza, a w 2016 r. objął funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego.


POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.