Piotr Zaleski


dr Piotr Zaleski

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Starościńska 5, 02-516 Warszawa
tel. 22 378 62 29
e-mail: post.mikrobiol@biol.uw.edu.pl

Specjalność: mikrobiologia, genetyka bakterii. Szczególne zainteresowania: biologia molekularna mobilnych elementów genetycznych, biotechnologiczne wykorzystanie plazmidów.

Piotr Zaleski ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 r. Tytuł magistra biologii w zakresie mikrobiologii uzyskał broniąc pracy pt.: „Detekcja i charakterystyka ludzkich astrowirusów w próbkach wody” pod opieką naukową prof. dr. hab. Jacka Bieleckiego. Część eksperymentalna pracy została wykonana w ramach wymiany studenckiej w programie Sokrates-Erasmus w laboratorium dr. Alberta Bosch-Navarro w Departamencie Mikrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu w Barcelonie. Zainteresowanie biologią molekularną wirusów P. Zaleski rozwijał w czasie studiów doktoranckich w Zakładzie Wirusologii Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii UW. Tytuł naukowy decyzją Rady Wydziału Biologii UW uzyskał w 2005 roku na podstawie pracy pt.: „Rola metylotransferazy Dam w biologii Haemophilus influenzae i bakteriofaga HP1”, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz. Po studiach doktoranckich P. Zaleski podjął pracę w Zakładzie Bioinżynierii Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie. Jest autorem prac oryginalnych publikowanych w takich czasopismach jak: SGM Microbiology, Plasmid, FEMS Microbiology Letters czy BioMed Research International. P. Zaleski aktywnie uczestniczy w programie praktyk studenckich realizowanych przez Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, jest również promotorem kilkunastu prac inżynierskich i magisterskich. W pracy naukowej P. Zaleski specjalizuje się w genetyce bakterii. Główne pole zainteresowania to biologia molekularna mobilnych elementów genetycznych bakterii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania plazmidów w biotechnologii. W latach 2010 – 2018 był kierownikiem Pracowni Genetyki Bakterii w Zakładzie Bioinżynierii IBA. Ponadto od 2008 do 2018 roku był członkiem Rady Naukowej IBA pełniąc funkcję jej sekretarza, a od lutego 2018 roku jest dyrektorem Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków.

Doktor Piotr Zaleski dołączył do zespołu redakcyjnego Postępów Mikrobiologii w 2016 roku w roli Sekretarza Redakcji, a od marca 2018 roku pełni funkcję Redaktora.


POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.