Monika Adamczyk-Popławska


dr hab. Monika Adamczyk-Popławska

Zakład Wirusologii
Instytut Mikrobiologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

tel. 22 5541419
e-mail: poplawa@biol.uw.edu.pl

Specjalność: Biologia komórki, biologia molekularna, genetyka molekularna bakterii, interakcje patogen – komórka gospodarza,  systemy restrykcji-modyfikacji DNA, zmienność fazowa, przystosowanie. Szczególne zainteresowania: patogeneza bakterii i wirusów, wirusy infekujące człowieka, bakteriofagi i bakteriofagoterapia, wirusy onkolityczne, szczepionki.

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.