Krzysztof Skowron


dr Krzysztof Skowron

Katedra Mikrobiologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz 

tel. 52 585-38-38
e-mail: krzysztof.skowron@cm.umk.pl 

Specjalność: mikrobiologia żywności, działania przeciwdrobnoustrojowe 

Szczególne zainteresowania 

  • Drobnoustroje patogenne rozprzestrzeniające się za pośrednictwem żywności 
  • Fizyczne, chemiczne i biologiczne metody zwalczania drobnoustrojów środowisku szpitalnym i zakładów przetwórstwa spożywczego 
  • Naturalne substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym 
  • Biofilmy bakteryjne i ich eradykacja 
  • Metody higienizacji odpadowej materii organicznej 

W obszarze zainteresowań dr hab. inż. Krzysztofa Skowrona, prof. UMK znajdują się przede wszystkim działania przeciwdrobnoustrojowe możliwe do zrealizowania w szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego. Dotychczasowe badania prowadzone i wspólprowadzone przez niego obejmowały, m.in., ocenę skuteczności metod fizycznych, a wśród nich innowacyjnej w skali światowej technologii promieniowej jonizacji katalitycznej (ang. Radiant Catalitic Ionization, RCI) oraz promieni gamma i wiązki elektronów, zimnej plazmy, ultradźwieków, światła widzialnego, a także metod chemicznych, w tym zastosowania związków pochodzenia naturalnego (dezynfektantów, środków dippingowych, etanolowego roztworu propolisu, chitosanu) w eradykacji drobnoustrojów. Metody te w najszerszym zakresie były stosowane wobec bakterii z gatunków: Listeria monocytogenesStaphylococcus aureusEscherichia coli, Proteus mirabilis Salmonella spp.a także wobec innych potencjalnie patogennych drobnoustrojów. Dr hab. inż. Krzysztof Skowron, prof. UMK zajmuje się także badaniami właściwości feno– i genotypowych szczepów, oceniając wpływ podjętych działań przeciwdrobnoustrojowych na te właściwości, mając na uwadze ochronę zdrowia. Szczególną uwagę poświęca ocenie zdolności tworzenia biofilmu przez badane bakterie, jego oporności na działania przeciwdrobnoustrojowe i intensywności formowania tej struktury w zależności od czynników środowiskowych. 


POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.