JACEK BIELECKI


Prof. dr hab. Jacek Bielecki

Instytut Mikrobiologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 22 554 13 04
e-mail: jbielecki@biol.uw.edu.pl

Specjalność: molekularne mechanizmy patogenezy; genetyka bakterii patogennych, szczepionki nowej generacji, biologia patogenów wewnątrzkomórkowych. Szczególne zainteresowania: badania roli i regulacji determinantów patogenezy, konstrukcja wektorów ekspresjonujacych obce antygeny, zastosowanie bakterii Listeria monocytogenes lub Bacillus subtilis do indukcji odporności komórkowej.

 

Jacek Bielecki urodził się 20 kwietnia 1951 roku w Warszawie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie studiował na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukę kontynuował na Studium Doktoranckim Wydziału Biologii UW. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk przyrodniczych w roku 1981 został adiunktem w Zakładzie Fizjologii Bakterii, Instytutu Mikrobiologii, Wydziału Biologii w Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1995, a stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego rok później. Na dłuższych stażach naukowych przebywał w następujących ośrodkach naukowych: dwukrotnie w Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech (mikrobiologia stosowana, biotechnologia), Instytucie Maxa – Plancka w Tybindze w Niemczech (biochemia osłon komórkowych), dwukrotnie w Uniwersytecie Pennsylwańskim w Filadelfii w USA (mechanizmy patogenezy bakteryjnej), a także w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w USA (biotechnologia szczepionek nowej generacji). Od roku 1990 pracuje nad molekularnymi podstawami patogenezy bakteryjnej. Od 1993 roku jest autorem kolejnych projektów badawczych KBN, MNiSW oraz NCBiR tematycznie związanych z tymi badaniami. Wyniki prac oryginalnych publikował w takich czasopismach jak Nature, Infection and Immunity, JAC, FEMS, Microbial Adhesion and Invasion, BMC Biotechnology, Polish Journal of Microbiology. W latach 1997 – 2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Mikrobiologii Stosowanej w Instytucie Mikrobiologii Wydziału Biologii UW. Był tez przez 2 kadencje członkiem Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej w zakresie biotechnologii. W latach 2001 – 2007 był  członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Przewodniczącym Komisji  Studiów Przyrodniczych PKA. Obecnie jest także członkiem Komitetu Biotechnologii PAN.

Od roku 1998 Prof. Jacek Bielecki pełnił funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego Postępów Mikrobiologii, a od roku 2009 jest jego Redaktorem Naczelnym.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.