Agnieszka Szczepankowska


dr Agnieszka Szczepankowska

Instytut Biochemii i Biofizyki, PAN

Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
tel. 22 592 1201
e-mail: agaszczep@ibb.waw.pl

Specjalność: mikrobiologia, biologia molekularna, biochemia.

Szczególne zainteresowania: bakterie kwasu mlekowego, probiotyki, żywność funkcjonalna, wykorzystanie bakterii mlekowych jako szczepionek doustnych, bakteriofagi bakterii mlekowych.

Agnieszka Szczepankowska ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 r. na specjalizacji mikrobiologia. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracę pt.: „Charakterystyka receptora laktokokcyny A u bakterii Lactococcus lactis IL1403”, którą wykonała pod opieką naukową prof. dr hab. Zdzisława Markiewicza we współpracy z Uniwersytetem w Groningen (Holandia) w ramach stypendium Sokrates-Erasmus. Dalsze zainteresowania biologią molekularną bakterii kwasu mlekowego oraz ich bakteriofagów A. Szczepankowska rozwijała w czasie studiów doktoranckich, które realizowała jako stypendystka polsko-francuskiego programu co-tutelle w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN oraz CRJ-INRA we Francji. W 2006 r. uzyskała podwójny dyplom doktorski nadany przez IBB PAN oraz Université Paris-Sud XI za pracę pt.: „Charakterystyka funkcji rekombinacyjnych w regionie orf12-15 bakteriofaga bIL67 wirulentnego wobec bakterii Lactococcus lactis subsp. lactis”. Po doktoracie zaangażowana była w projekty związane z pracami nad wykorzystaniem bakterii kwasu mlekowego jako bioreaktorów do produkcji białek heterologicznych i ich potencjalnym wykorzystaniem jako szczepionki doustne. Równocześnie rozwija badania nad charakterystyką porównawczą bakteriofagów litycznych wobec bakterii Lactococcus lactis izolowanych z zaburzonych procesów fermentacji mleka i analizie funkcjonalnej fagowych białek związanych z rekombinacją DNA. Jest autorka prac oryginalnych publikowanych w takich czasopismach, jak: Scientific Reports, Journal of Applied Microbiology, BioMed Research International, czy Folia Neuropathologica. W 2019 roku, Agnieszka Szczepankowska dołączyła do zespołu redakcyjnego Postępów Mikrobiologii w roli Redaktora działu Biotechnologia.

 

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.