Adrianna Raczkowska


dr hab. Adrianna Raczkowska

Instytut Mikrobiologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

tel. 22 554 13 10
e-mail: araczko@biol.uw.edu.pl

 

Specjalność: mikrobiologia ogólna i molekularna. Szczególne zainteresowania: mechanizmy bakteryjnej patogenezy, mechanizmy regulacji ekspresji genów bakteryjnych tj. funkcja transkrypcyjnych białek regulatorowych oraz sRNA, mechanizmy homeostazy żelazowej u bakterii, mikrobiom człowieka.

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.