Agnieszka Sobolewska-Ruta


dr Agnieszka Sobolewska-Ruta

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Starościńska 5, 02-516 Warszawa

Specjalność: mikrobiologia, biologia komórki oraz genetyka bakterii. Szczególne zainteresowania: biologia molekularna plazmidów, konstrukcja szczepów bakteryjnych o odpowiednich genotypach do produkcji białek rekombinowanych.

Agnieszka Sobolewska-Ruta współpracowała z redakcją Postępów Mikrobiologii w latach 2018 – 2020.


POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.