Agnieszka Sobolewska-Ruta


dr Agnieszka Sobolewska-Ruta

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Starościńska 5, 02-516 Warszawa
tel. 22 378 62 29; e-mail: post.mikrobiol@biol.uw.edu.pl

Specjalność: mikrobiologia, biologia komórki oraz genetyka bakterii. Szczególne zainteresowania: biologia molekularna plazmidów, konstrukcja szczepów bakteryjnych o odpowiednich genotypach do produkcji białek rekombinowanych.

Agnieszka Sobolewska-Ruta podczas swojej pracy magisterskiej badała wpływ mutacji białka MalK operonu maltozowego na produkcję białek wirulencji u Yersina enterocolitica. Pracę naukową kontynuowała w czasie studiów doktoranckich, gdzie poznawała wpływ autofagi i apoptozy na rozwój komórek nabłonka gruczołu mlekowego bydła. Po studiach doktoranckich A. Sobolewska-Ruta podjęła pracę w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie. Jest autorem prac publikowanych w takich czasopismach jak: Plos One, Plasmid, Eur. J. Cell Biol. czy Autophagy. Agnieszka Sobolewska-Ruta aktywnie uczestniczy w programie praktyk studenckich realizowanych przez Instytut Biotechnologii i Antybiotyków. W pracy naukowej  specjalizuje się w pracy z mikroorganizmami. Główne pole zainteresowania to konstrukcja nowych szczepów bakteryjnych do produkcji białek rekombinowanych o właściwościach terapeutycznych. Zajmuje się również poszukiwaniem nowych mobilnych elementów genetycznych, w szczególności plazmidów ekspresyjnych, w celu wykorzystania ich w biotechnologii. Agnieszka Sobolewska-Ruta dołączyła do zespołu redakcyjnego Postępów Mikrobiologii w kwietniu 2018 roku w roli Sekretarza Redakcji.


POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2020, 59, 2

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.